گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مختصري بر كارهاي انجام شده در دوران كارآموزي 
۱) فيلرگيري اتومبيلهاي پيكان و پژو RD (هر دو يك موتور دارند) كه به شرح زير مي باشد :
ابتدا درب سوپاپ را باز كنيم و بعد با چرخاندن ميل لنگ (بوسيلة چرخاندن پروانه) سيلندر (۱) را در حالت قيچي قرار داده و سيلندر (۴) را فيلرگيري مي كنيم . (فيلر ۳۰ براي سوپاپ دود و فيلر ۲۵ براي سوپاپ هوا) بعد سيلندر ۳ را قيچي كرده سيلندر ۲ را فيلرگيري مي كنيم . سپس سيلندر ۴ را قيچي كرده ۱ را فيلرگيري مي كنيم و در انتها سيلندر ۲ را قيچي كرده و ۳ را فيلرگيري مي كنيم .
) ميزان فرمان  اتومبيل پيكان و پژو RD
ابتدا ماشين را روي چاله سرويس مي آوريم بعد با ميلة مخصوص فاصلة جلوي دو چرخ جلو را اندازه مي گيريم سپس فاصلة عقب دو چرخ جلو را اندازه مي گيريم كه بايد ۴ تا ۶ ميليمتر بيشتر باشد كه در غير اين صورت اگر فاصله كمتر بود با بلندتر كردن ميلة اتصال (بوسيلة شل كردن پيچ آن) و اگر فاصله بيشتر بود با كوتاه تر كردن ميلة اتصال (بوسيله سفت كردن پيچ آن) اين كار را انجام مي دهيم و در پايان براي اطمينان اين كار را دوباره انجام مي دهيم .
۳)تعويض روغن و فيلتر روغن موتور :
براي تعويض روغن و فيلتر روغن موتور ماشين را روي چاله سرويس مي بريم و با بازكردن پيچ ته كارتر روغن سوخته را خارج مي كنيم . پيچ را سفت كرده و بعد از بالا روغن تازه را در موتور مي ريزيم (تعويض روغن معمولاً پس از ۲ تا ۳ هزار كيلومتر كاركرد انجام مي شود ).
۴)باز كردن گيربوكس و بستن آن روي ماشين :
براي بازكردن گيربوكس ابتدا اتصالات به آن را باز مي كنيم كه به اين شرح مي باشند . ابتدا پيچ استارت را باز مي كنيم بعد كلاچ را باز مي كنيم . سپس گاردان را باز كرده و بعد از آن پيچهاي اتصال به موتور را باز مي كنيم از داخل اتومبيل دسته دنده را از گيربوكس جدا مي كنيم و در انتها پيچهاي اتصال به بدنه را باز مي كنيم و با تكان دادن گيربوكس و كشيدن آن رو به عقب با درآمدن شافت ورودي گيربوكس آزاد مي شود . 
براي بستن گيربوكس خلاف كارهاي بالا را انجام مي دهيم و براي جازدن آن شافت ورودي براي اينكه شافت راحت جا برود بايد موتور كمي رو به پائين متمايل شود كه براي اين كار لوله اگزوز را به طرف پائين مي كشيم .
۵) تعويض لنت ترمز (ترمزهاي ديسكي) در اتومبيل هاي پيكان و سمند و ساير اتومبيلهاي ساخت ايران خودرو :
ابتدا چرخ را باز كرده بعد (H پين ها) را كه نگهدارنده لنت هستند باز مي كنيم لنتها را در آورده و لنت جديد را قرارمي دهيم (H پين ها) را جا زده و چرخ را مي بنديم .
۶) بالانس كردن چرخهاي اتومبيل (بوسيلة دستگاه بالانس)
ابتدا چرخ را باز كرده و روي دستگاه مي بنديم . دستگاه را روشن كرده و اطلاعاتي شامل شعاع لاستيك شعاع رينگ و فاصلة لبة رينگ تا دستگاه را به رايانه دستگاه مي دهيم و دكمه استارت را مي زنيم چرخ شروع به چرخيدن مي كند و پس از پايان اعمال نيرو توسط دستگاه كه به صورت خودكار انجام مي شود چرخ مي ايستد .
حال روي صفحة نمايشگر دو رديف چراغ روشن مي شود كه روي هر رديف شماره اي نوشته مي شود ، چرخ را مي چرخانيم تا يك طرف چراغهايش بطور كامل روشن شوند در همان جا چرخ را نگهداشته و به ميزان عدد نوشته شده روي آن رديف چراغ در همان طرف چرخ و در موازات محور چرخ وزنه اي را به رينگ وصل مي كنيم و در انتها دوباره آنرا چك مي كنيم .
۷) در آوردن و جا زدن ديفرانسيل پيكان و پژو RD :
ابتدا چرخهاي عقب را باز كرده و بعد بوسيله پولوس كش پولوسها را در مي آوريم بعد گاردان را باز مي كنيم و روغن ديفرانسيل را تخليه مي كنيم بعد پولوسها را به خارج مي كشيم و ديفرانسيل را در مي آوريم بعد از تعمير نيز ابتدا پولوسها ره به طرف پايين فشار مي دهيم و بعد از جا زدن ديفرانسيل آنها را به طرف داخل فشار مي دهيم تا جا بروند و بقيه پيچهاي قسمتهاي ديگر را مي بنديم . (اشكال ديفرانسيل به علت فاصله  افتادن بين كرانويل و پينيون است يا خورده شدن دندهاي يكي از آنها).
۸) تعويض واشر سرسيلندر اتومبيلهاي پيكان و پژو RD :
اين كار زماني انجام مي شود كه واشر سرسيلندر بسوزد كه در اين صورت آب و روغن در موتور قاطي مي شوند و موتور خوب كار نمي كند . براي تعويض واشر سرسيلندر ابتدا درب سوپاپ را باز مي كنيم سپس آب رادياتور را تخليه مي كنيم بعد لوله اگزوز را باز مي كنيم (اگر موتور انژكتوري را باز كنيم) و ساير قسمتهاي آن را باز كنيم سپس پيچهاي اتصال دهندة الاكولنگي سوپاپها را كه آنها را به موتور وصل مي كنند باز كنيم و در انتها پيچهاي سرسيلندر را به صورت حلزوني(از وسط به طرف بيرون) باز مي كنيم .
بعد سرسيلندر را شسته و تميز مي كنيم بعد به وسيلة چسب اكواريوم واشر جديد را مي چسبانيم و بعد اتصالات هوا و دود به موتور را با قرار دادن واشر جديد و چسباندن آن به موتور وصل كرده و پيچهاي آنرا مي بنديم بعد براي بستن سرسيلندر از تركمتر كه وسيله اي است كه ماكزيمم نيرو را تنظيم مي كند استفاده مي كنيم بعد الاكلنگي سوپاپها را بسته و فيلرگيري مي كنيم و ساير قسمتها را كه باز كرده ايم مي بنديم و آب رادياتور را از آن مي ريزيم و براي امتحان چند دقيقه اي موتور را مي گذرانيم تا در جا كار كند .
۹) تنظيم كلاچ (كلاچهاي هيدروليك)
 ابتدا كلاچ را مي گيريم تا ببينيم در كجا عمل مي كند . اگر خيلي بالا يا پائين بگيرد با پيچاندن پيچ تنظيم شيش كلاچ اين عيب را برطرف مي كنيم .
۱۰) تنظيم ترمز هيدروليكي :
در سيستم هيدروليكي ممكن است كه هوا وارد لوله شود و در هنگام فشار دادن پدال ترمز به علت وارد نشدن نيروي كافي به پمپ پائيني ترمز عمل نكند كه براي رفع اين اشكال ابتدا چندبار پدال را فشار مي دهيم تا به اصطلاح پر شود بعد پدال را پائين نگه داشته و بوسيلة پيچ هواگيري هواي آنرا خارج مي كنيم اين كار را ادامه مي دهيم تا هواي سيستم به كلي خارج شود و ترمز با فشار دادن پدال ترمز به راحتي كار كند و ديگر احتياجي به چند بار فشار دادن پدال ترمز نباشد .
۱۱) بستن ترموستات در سيستم خنك كاري :
كار ترموستات اين است كه نگذارد دماي آب از حد معيني پائين تر رود كه آنرا در فصل سرما براي زود گرم شدن موتور و كاهش استهلاك موتور بر روي سيستم خنك كاري نصب مي كنند .
طريقة عمل كردن ترموستات به اين صورت است كه وقتي آب در مجاري عبور آب در سيلندر به حركت درآمد و گرماي موتور را گرفت گرم مي شود و به رادياتور برمي گردد و پس از خنك شدن دوباره به موتور برميگردد . اما در فصل سرما با بستن ترموستات در مسير آب گرم شده از  گرماي موتور تا به دماي ۷۳درجه سانتيگراد نرسد . ترموستات به آن اجازة عبور را نمي دهد و به اين ترتيب موتور زودتر به دماي مناسب مي رسد .
براي بستن ترموستات دريچة آنرا باز كرده آنرا در محل قرار داده و سپس واشر آب بندي را روي آن مي چسبانيم و بعد پيچهاي درپوش آنرا سفت مي كنيم .
۱۲) تعمير ديفرانسيل :
براي اين كار بعد از باز كردن ديفرانسيل از روي ماشين پيچهاي دو قطعة نگهدارنده را باز مي كنيم روي يكي از دنده هاي كرانويل كمي رنگ مي زنيم و قبل از خشك شدن كمي آنرا      مي چرخانيم تا با دنده هاي پينيون درگير شود بعد جاي رنگ را مي بينيم اگر در طرف بيروني دنده هاي پينيون اثر رنگ بود در طرف پينيون چند قطعه واشر(به ميزان لازم كه با توجه به كار عملي و تجربه بدست مي آيد تعداد واشرها معين مي شود) قرار مي دهيم و اگر در طرف داخلي دنده هاي پينيون اثر رنگ بود در طرف كرانويل چند قطعه واشر قرار مي دهيم بعد قسمت نگهدارنده را مي بنديم و ديفرانسيل را روي ماشين سوار مي كنيم .
۱۳) تعمير چهار شاخ گاردان :
بعد از باز كردن گاردان از روي ماشين بوسيلة گيره و خار جمع كن خارهاي چهار شاخ گاردان را درآورده و بوسيلة ضربه زدن پيستونهاي آنرا درآورده و بعد از تعمير و روغن كاري آنها را سرجايشان قرار داده و خارهاي آنها را جا زده و گاردان را روي ماشين سوار مي كنيم . 
باز كردن گاردان از روي ماشين بوسيلة باز كردن چهار پيچ اتصال دهندة آن به ديفرانسيل انجام مي پذيرد .
۱۴) تعمير كلاچ اتومبيلهاي پيكان و پژو RD‌ :
بعد از باز كردن گيربوكس و جداكردن كلاچ ممكن است با يكي از عيوب كلي زير مواجه باشيم :
۱٫ صاف شدن لنت صفحه كلاچ كه با لنت كوبي جديد جبران مي شود .
۲٫ تاب داشتن صفحه كلاچ كه در اين صورت صفحه كلاچ تعويض مي شود .
۳٫ صاف شدن و خورده شدن هزار خاري توپي صفحه كلاچ كه در اين صورت نيز صفحه كلاچ تعويض مي شود .
۴٫ خورده شدن و آسيب ديدن بلبرينگ كلاچ كه به علت زياد قرار دادن پا بر روي كلاچ صورت مي گيرد و بايد در اين صورت آنرا تعويض كرد .
نصب و تنظيم ميل بادامك جديد
اين دستورات يك راهنمايي اساسي براي نصب ميل بادامك را براي شما مهيا مي سازد و بايد توسط يك تست دقيق كامل شود. اغلب خرابي هاي ميل بادامك نو بيشتر به نصب نادرست مربوط مي شود تا به نقايص موجود در ميل بادامك يا ليفترها :
قبل از شروع كردن :
به راهنماي دستي تعمير موتور جهت آگاهي بيشتر از ويژگي ها و جزئيات موتور خودتان مراجعه كنيد سوراخهاي ليفتر را براي دندة   تخم مرغي شكل زيادي چك كنيد . اگر سوراخها پوسيده شده اند قالب نياز به تعمير يا تعويض خواهد داشت.
پوش رودهاي خود را از نظر پوسيدگي و راستي چك كنيد.
بازوهاي روكر را از نظر ترك خوردگي يا پوسيدگي چك كنيد اگر شما مي خواهيد يك ميل بادمك كه داراي درجة بلندي بيشتري نسبت به قبلي است را نصب كنيد ، نوكهاي بازوهاي روكر را با دقت بيشتري از نظر پوسيدگي چك كنيد . پوسيدگي نامنظم روكر موجب سرعت در پوسيدگي مي شود و به سوپاپ اجازة عملكرد مناسب را نمي دهد.
فنرهاي سوپاپ ار از نظر فشار صحيح چك كنيد . اگر فنر سوپاپ زير فشارseat #75 باشد بيشتر از ۱۰% زير ميانگين باشد تمام دستگاه را تعويض كنيد در اينجا يك راهنما جهت فشارهاي فنري مناسب براي عمكرد جادهاي ميل بادمك موجود مي باشد.
با سوپاپ باز هرگز از فشار pound 375 بالاتر نرود.
اگر شما د حال تعويض يك ميل بادامك خراب هستيد ، قبل از نصب ميل بادامك جديد اول دليل خرابي قبلي را مشخص كنيد ممكن است علتي براي خرابي وجود داشته باشد كه ميل بادامك جديد را نيز خراب كند .
بعد از اينكه ميل بادمك كهنه را بيرون آورديد موتور را تميز كنيد تمامي ناخالصي ها و روغن هاي كثيف را برطرف كنيد حتي كمترين ناخالصي موجود ميل بادمك مي تواند ميل بادامك جديد را نيز خراب كند.
نصب ميل بادامك:
قبل از نصب ميل بادامك جديد ، به دقت پره هاي ميل بادامك ،      حفره هاي روغن ، سطوح ژورنال ياتاقان را كه ممكن است در حمل و نقل آسيب ديده باشد چك كنيد . از يك حلال ملايم جهت رفع هر گونه تراشة فلزي استفاده كنيد . از هيچگونه عامل تميز كنندة ساينده استفاده نكنيد . ميل بادامك را توسط يك حوله نرم يا هواي فشرده خشك كنيد.
چرخ زنجير خور ميل بادامك (يا ۳ تا۴ عدد پيچ بلند) را به عنوان يك دسته هنگام نصب ميل بادامك جديد وصل كنيد . ميل بادامك را با روغن مخصوص آماده شده روغن كاري كنيد به آرامي ميل بادامك را با حركتي چرخي درون قالب موتور وارد كنيد مواضب باشيد كه به ياتاقانهاي ميل بادامك آسيبي نرسانيد .(تذكر : اگر طرف ژورنال ميل بادامك بر روي لبه ياتاقان ميل بادامك كشيده شود ، ياتاقانهاي ميل بادامك به سادگي آسيب نمي بيند). هنگامي كه ميل بادامك در جايش قرار گرفت از چرخيدن آن بطور آزاد اطمينان حاصل نماييد.
ليفترهاي متغير rhoad تنها نوعي فيلتري هستند كه قبل از نصب نياز به پر شدن توسط روغن دارند براي پر كردن لفترهاي rhoad توسط روغن ،هر ليفتر را به صورت كامل درون يك ظرف روغن فرو ببريد و پلونگر داخلي را همراه با يك پوش رود فشار دهيد تا به ته برخورد كند . براي چند ثانيه آن را نگه داريد و سپس به آهستگي آنرا رها نماييد ابتكار را تا زماني كه ليفتر پر از روغن شده ادامه دهيد . فرو بردن ليفتر در روغن به تنهايي نمي تواند باعث پر شدن آن شود انواع ديگر ليفترهاي هيدروليك را قبلاً با روغن پر نكنيد ليفترها را با روغن مخصوص آغشته كنيد ، مخصوصاً قسمتهاي ته را ، و آنها را درون سوراخها قرار دهيد    ميل بادامك را بچرخانيد تا از حركت آزادانه ليفتر به سمت بالا و پايين اطمينان حاصل نماييد.
دستگاه تايمينگ را نصب كنيد رشته سوپاپ را براي سيلندر۱# نصب نماييد آنرا تنظيم كنيد و از كاركرد آن در هنگام بالاترين درجه بلند كردن اطمينان حاصل كنيد :
سوپاپ را به وضوح پيستون چك كنيد : شما بايد ۹۰% براي ورودي و ۱۰۰% براي خروجي حداقل داشته ياشيد بايد سوپاپ به تصفيه قالب نيز چك شود اگر بزرگتر از سوپاپهاي زمينه استفاده شده است.
نگاه دارند فنر سوپاپ را به هادي سوپاپ يا سيل سوپاپ براي تصفيه چك كنيد شما بايد حداقل ۶۰% داشته باشيد البته ۱۲۰% ترجيح داده ميشود.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۰۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج