گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
این فایل در ۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره ۸۳۱۳۰۰ مورخه ۲۲/۱۲/۸۱ از حساب جاری شماره ۴۲۳۰ عهده بانک صادرات ایران به مبلغ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه  و عدم وصول وجه چک در مورخه ۲۴/۱۲/۸۱  منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد ۳ و ۷ صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده  و صدور حکم به محکومیت مشارالیه  مورد استدعاست
چندین مورد گزارش کارآموزی رشته حقوق می باشد که در این فایل گردآوری شده وبه یک مورد آن در این توضیحات برای آشنایی شما اشاره شد
شکوائیه جهت رسیدگی  به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره ۴۳۹/۸۱ ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ ۲۸/۱/۸۲ دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه پرونده ۴۳۹/۸
شاکی و متشاکی : حسن / اصغر
اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد ۳  و۷ و۲۲ قانون چک
رأی دادگاه :
در خصوص شکایت آقای حسن علیه آقای اصغر دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره ۸۷۱۳۰۰ تاریخ ۲۲/۱۲/۸۱ به مبلغ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه  حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به مواد ۳ و۷ و۲۲ قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی  در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بجنورد
سلمان پور 
پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید. و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم.
دادگاه قرار ۱۰ میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه ۱۸/۹/۸۳ تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه ۲۶/۹/۸۳ با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه ۱۰۱ (جانشین شعبه ۱۰۲) از زندان آزاد گردید.
جلسه دادگاه در مورخه ۲۶/۱۰/۸۳ تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت. 
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند.
کلاسه پرونده: ۸۳۷/۸۴ شعبه ۱۰۲ جزایی بجنورد 
شماره دادنامه : ۸۴-۶۳۶-۱۶/۱۰/۸۳
واخواه: اصغر
واخوانده: حسن 
واخواسته: چک بلا محل 
رأِی دادگاه :
واخواهی آقای اصغر از دادنامه شماره ۲۰۵-۴۶۳-۲۸/۱۰/۸۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست. نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده ۷ اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی بجنورد 
سلمانپور 
متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره ۶۳۶/۸۴-۱۶/۱۰/۸۲ اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه ۲۴/۱۲/۸۳ در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه ۷۸۴/۸۳ شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی 
شماره دادنامه : ۱۲۹-۷۸۰-۱۴/۱۲/۸۳ 
تجدید نظر خواه و خوانده : اصغر و حسن 
تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ۶۳۷/۸۴ -۱۶/۱۰/۸۳ 

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
  • انتشار : ۱۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج