گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ابتدا اسلايد آماده را در زير ميكروسكوپ گذاشته و بعد سيم را از دور پايه ي ميكروسكوپ باز كرد وبعد آن را به برق وصل ميكنيم .و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم و همان طور كه ميكروسكوپ روي لنز ۴ است به داخل ميكروسكوپ نگاه ميكنيم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماكرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره اين كار را انجام مي دهيم وبراي مشاهده نمونه با استفاده از لنز ۴ و ۱۰  از ميكرومتر استفاده مي كنيم . 
كه نمونه ي مورد نظر برگ گياهان ۲ لپه اي مي باشد كه همانند برگ گياهان دو لپه اي شامل ۴ بخش اصلي مي باشد . 
موضوع : مشاهده ي بافت هاي گياهي ابتدا اسلايد آماده را در زير ميكروسكوپ گذاشته و بعد سيم را از دور پايه ي ميكروسكوپ باز كرد وبعد آن را به برق وصل ميكنيم .و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم و همان طور كه ميكروسكوپ روي لنز ۴ است به داخل ميكروسكوپ نگاه ميكنيم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماكرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره اين كار را انجام مي دهيم وبراي مشاهده نمونه با استفاده از لنز ۴ و ۱۰  از ميكرومتر استفاده مي كنيم . 
اگر نمونه ي مورد نظر انواع بافت هاي گياهي مي باشند كه به طور كلي گياه شامل ۷ بافت مي باشد . 
۱- بافت هاي مريستعي meristematic .t 
۲- بافت هاي استحكامي skeletal;.tissues 
۳- بافت هاي پوششي protectal. tissues    
۴- بافت ترشحي  skeletory .t 
۵- بافت هوايي aerenchma.t 
۶- بافت هدايت كننده cundective ,t 
۷- بافت پارانشيمي  parenchyma.t
۱- بافت مريستعي : باقتي است كه سلولهاي  آن به طور مرتب تقسيم مي شود و به توده هاي سلول هاي قبلي اضافه مي شوند كه وظيفه ي رشد گياه يعني رشد عرضي وطولي آن را برعهده دارد كه سلولهاي آن فشرده مي باشند وشامل يك هسته مشخص اند و فاقد فضهاي بين سلولي يعني Mea مي باشند . 
۲- بافت پارانشيمي : 
بافتي است كه با بافت مريستمي تفاوت بسيار زيادي را دارد كه مهمترين بافت موجود در يك گياه محسوب مي شود . كه شامل ۲ دسته مي باشد . ۱- پارانشيم ساده ۲- پارانشيم ذخيره اي  كه پارانشيمي گفته مي شود كه سلول هاي آن داراي فضاي بين سلولي اند ولي پارانشيم ذخيره اي پارانشيمي گفته مي شود كه سلول هاي آن فاقد فضاي بين سلولي است كه ماده ي ذخيره اي آن هم ممكن است amydene و آب و املاح و… باشد . 
بافت استحكامي: به بافتي گفته مي شود كه وظيفه ي استحكام گياه را بر عهده دارد كه شامل دو دسته ي cleren chyma.collenchyma مي باشد كه بافت كلانشيمي بافتي است زنده و ديواره ي ضخيم و سلولزي ولي بافت اسكلرنشيماي بافتي  است مرده و ديواره ي ضخيم چوبي كه بافت كلانشيمي بافتي است كه بيشتر در قسمت هاي جوان گياه رشد مي كند كه با رشد بافت منجر به رشد اندامش مي شود و هر چه سن آن زياد مي شود ديواره هاي آن هم بيشتر ضخيم تر مي شوند كه انعطاف پذيري آن خيلي زياداست . 
بافت پوششي :َ بافتي است كه وظيفه ي حفاظت اندام  داخلي بدن  يا cork,epidermis را بر عهده دارد . 
بافت ترشحي : بافتي است كه وظيفه ي تشرح و يا ذخيره ي مواد ترشحي را بر عهده دارد.مثل انجير ، پرتقال و..
بافت هدايت كننده :
بافتي است كه وظيفه ي هدايت و انتقال مواد را بر عهده دارد كه مواد به وسيله ي آن هدايت مي شود كه وظيفه و هدايت انتقال مولد نياز به سوله دارد كه سوله هاي چوبي آوندي بافت هاي هادي راتشكيل مي دهند . 
بافت هوايي : بافتي است كه هواي داخل آن باعث سبك شدن بافت مي شود كه در گ
گياهان آبزي وجوددارد مثل نيلوفرآبي .
گزارش كار آزمايشگاه گياهشناسي 
نام گروه : رشته تحصيلي : جلسه :  
نام خانوادگي : تاريخ : 
موضوع آزمايش : ساعت گروه : ۷-۵
ابتدا اسلايد آماده را در زير ميكروسكوپ گذاشته و بعد سيم را از دور پايه ي ميكروسكوپ باز كرد وبعد آن را به برق وصل ميكنيم .و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم و همان طور كه ميكروسكوپ روي لنز ۴ است به داخل ميكروسكوپ نگاه ميكنيم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماكرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره اين كار را انجام مي دهيم وبراي مشاهده نمونه با استفاده از لنز ۴ و ۱۰  از ميكرومتر استفاده مي كنيم . 
كه نمونه ي مورد نظر برگ گياهان ۲ لپه اي مي باشد كه همانند برگ گياهان دو لپه اي شامل ۴ بخش اصلي مي باشد . 
۱- upper epidermis ( stoma – cuticule) 
۲- lowe epidermis 
۳-mesophyll spogymesophyll 
۴- vascular bundles 
كه vascular sheat آن شامل اجزايي عبارتند از: 
                proto xylem 
۱- xylem   meta xylem
۲-pholem
۳-parenchyma
۴-aircavity
كه در برگ گياهان تك لپه اي بخشي است كه به گزيم هايي با قطر كوچك و metaxylem هم به گزيم هايي با قطر بزرگ ميگويند كه بافت paranchyme بافتي است كه نقش پر كننده را برعهده دارد كه بيش ترين بافت موجود در گياه محسوب مي شود كه aircavity هم نوعي حفره ي هوايي است كه در زير protoxylem قرار دارد به طور كلي برگ گياهان تك لپه اي فاقد stele ,cortex مي باشد كه به همين دليل ضخامت cortex را با قطر stele مقايسه نمي كنيم كه علاوه بر آن فاقد كامبيوم و چوب پنبه مي باشد كه برگ گياهان تك لپه اي شامل ۲ سطح مي باشد كه اپيدرم هم بر روي اين ۲ سطح قرار دارند . كه نام ديگر پارانشيم كلروفيل كلرانشيم نام دارد كه در بين ساقه و برگ وميوه و دانه گياهان قراردارد كه به رنگ سبز مي باشد و به كلرانشيم موجود در برگ گياهان مزوفيل مي گويند كه در برگ گياهان تك لپه اي فقط يك نوع مزوفيل وجود دارد كه از نوع مزوفيل اسفنجي مي باشد كه دسته جات آوندي در برگ گياهان تك لپه اي شباهت زيادي را با ساختار دسته جات آوندي  در ساقه ي تك لپه اي ها دارد
گزارش كار آزمايشگاه گياهشناسي 
نام گروه : رشته تحصيلي : جلسه :  
نام خانوادگي : تاريخ : 
موضوع آزمايش : ساعت گروه : ۷-۵
ابتدا اسلايد آماده را در زير ميكروسكوپ گذاشته و بعد سيم را از دور پايه ي ميكروسكوپ باز كرد وبعد آن را به برق وصل ميكنيم .و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم و همان طور كه ميكروسكوپ روي لنز ۴ است به داخل ميكروسكوپ نگاه ميكنيم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماكرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره اين كار را انجام مي دهيم وبراي مشاهده نمونه با استفاده از لنز ۴ و ۱۰۰  از ميكرومتر استفاده مي كنيم كه نمونه موردنظر ريشه ي گياه دو لپه اي مي باشدكه شامل اجزايي عبارتند از stele, cortex كه بخش cortex آن عبارتند از : 
۱) epidermi ( trichoplast , roothair) 
۲)hypodermis 
۳) endodermis ( cassparian strips , passacell) 
۴)cortex parenchyma 
كه epidermis خارجي ترين بافت آن است كه در زير epidermis است كه به صورت متراكم و فاقد و فضاي بين سلولي يعني mea كه در زير hypodermis نوعي پارانشيم است كه چون در cortex قرار دارد به آن cortex parenchyma مي گويند كه در زير endodermis  , cortex parenchyma است كه شامل سلولهاي  passage cell  است كه  مانع ورود آب به داخل سلول مي شود كه شامل آوند آب كش است كه منجر به اين مي شود كه آب و املاحي را كه رشد جذب كرده از اين لايه پايين به بالا مي فرستد. 
كه بخش  stele  آن شامل vascular , bundles , pricycle  و vascular cumbuinn استكه pricycle نوعي دايره ي محيطي است كه منجر به توليد ريشه هاي فرعي مي شود كه اگر pricele وجود نداشته باشد ريشه هاي فرعي هم توليد نمي شوند كه vascular bundles هم شامل دسته جات xylem phloem كه بخش xylem  آن شامل protoxylem   , metaxylem استك از رشد اين ۲ يعني metaxylem , protoxylem به وجود مي آيد . 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج