گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 11,000 تومان
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

كانسار فسفات اسفوردي در ۳۵ كيلومتري شمال شرقي شهرستان بافق در استان يزد واقع شده است . عمليات اكتشافي معدن در طي سالهاي ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۲ انجام گرفت و شركت دنور سالا از سال ۱۳۷۲ مطالعات فني و اقتصادي، طراحي مقدماتي معدن و طراحي و ساخت كارخانه كانه آرائي را شروع كرد. در اين گزارش نقشه توپوگرافي منطقه و همچنين نقشه پهنه بندي توزيع عيار فسفات در افق هاي مختلف و تهيه مقاطع قائم انجام گرفت و با انجام مطالعات ژئوشيمي، طراحي شبكه، برداشت نمونه و انجام آناليز، تجزيه و تحليل داده ها، روند كانسار سازي مشخص شد. با توجه به نحوه گسترش كانسار، چهار افق معدني قابل استخراج را با نامهاي افق آهني افق آپاتيتي  افق سنگ هاي سبز و افق دايكهاي آپاتيتي را براي كانسار فسفات اسفوردي انتخاب نموده و محاسبه ذخيره را بر روي آنها انجام داد هايم. براساس اين نتايج، كانسار فسفات اسفوردي ب افق با توجه به محدوده مورد ارزيابي، داراي Fe2O 24 درصد ۳ / و ۱۶ P2O 14 درصد ۵ / ۱۵۷۰۸۷۷۴ تن با عيار متوسط ۰۳ / ذخيره اي در حدود ۳۷ مي باشد. ذخيره اعلام شده برابر بررسي هاي انجام شده از نوع قطعي و در تقسيم بندي ذخائردر قرار مي گيرد.  
مواد معدنی زیربنای اقتصادی، صنعت و بطور کلی زیربنای پیشرفت تمدنها و جوامع بشری
در همه زمینهها محسوب میشوند. انسان از آغاز خلقت و در طول تاریخ، براساس نیازهای خـود و
همینطور میزان شناخت خویش از این مواد سود برده است.
زمینههای کاربردی مصرف مواد معدنی بسیار وسیع و گسترده می باشد. ایـن مـواد بـصورت
خام و هم بصورت محصول نهایی فرآیندهای مختلف استحصال، جدایش و پالایش، تغذیـه کننـده
بسیاری از صنایع معدنی و غیر معدنی میباشند.
در ایران به جهت موقعیت و وضعیت زمین شناسی و تحولات مـؤثر در کانـسارزائی، شـرایط
مناسبی برای تشکیل و ظهور معادن فلزی و غیرفلزی فراهم شده است. ذخایر بزرگ و ارزشـمندی
همچون طلا، مس، نقره، سرب و روی، آهن، سنگ های ساختمانی و … از سرمایه الهی سـرزمینمان
به شمار میروند.
این ذخایر تنها گوشهای از استعدادهای معدنی ایـران را در بـر دارنـد. در حالیکـه در بخـش
مهمی از پتانسیل معدنی کشور در دل زمین نهفته و نیاز به شناسایی و اکتشاف دارند.
از آنجایی که سنگ فسفات تنها منبع تولید فسفر است نیاز به این سنگ نیز بـه طـور قابـل
ملاحظهای رو به افزونی است بطوری که مصرف جهانی سنگ فسفات در طی دوره ده ساله ۱۹۷۹
تا ۱۹۸۹ دو برابر شده است. براساس پیشبینی فائو این میزان مصرف در سال ۲۰۰۰ میلادی ۲/۵
برابر شده است. ضمن اینکه بیشترین مصرف سنگ فسفات در صنعت کودسازی می باشـد. بـا ایـن
شرایط لزوم تسریع دریافتن روشهای پیشرفته در زمینه اکتشاف، کانهآرایی و بهرهبرداری ازذخایر
کم عیار بیش از گذشته احساس میشود.

سازمان زمینشناسی کشور از اواخر سال ۱۳۴۲ برنامههای اکتشاف فسفات در ایران را آغـاز
نمود. از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۶۰ بـا همکـاری اداره تحقیقـات زمـین شناسـی و معـدنی فرانـسه
(BRGM) کار اکتشاف فسفات در ایران انجام گردید. فسفات اسفوردی با منشاء آذریـن بـه دلیـل
بالا بودن عیار P2O5 و روباز بودن معدن، در آن زمان قیمت اقتصادی تمام شده به ازای هر تن ۳۰
دلار برآورد گردید و طرح فسفات اسفوردی جهت احداث کارخانه تغلـیظ در سـال ۱۳۶۸ تـشکیل
شد..
هدف -۱-۱
هدف از انجام پروژه حاضر، مشخص کردن محل آنومالی های احتمالی و روند گـسترش آنهـا
در افقهای مختلف میباشد.
همچنین برآورد ذخیره کانسار و تهیه مقاطع قائم از کانـسار بـوده اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش
مرسوم مقاطع صورت گرفت. حاصل انجام این پروژه، ترسیم مقاطع قائم، پهنـه بنـدی توزیـع عیـار
فسفات در افقهای مختلف و جداول محاسبات ارزیابی ذخیره بوده است.
۲-۱- تاریخچه مطالعات انجام شده در یزد و منطقه
استان یزد از نظر تقسیمات زمین شناسی جزء ایران مرکزی محسوب می شـود کـه بـیش از
نصف استان را کویر بزرگ ایران میپوشاند. این اسـتان دارای انـدیسهـای معـدنی قابـل تـوجهی
میباشد.
پتانسیلیابی و عملیات پیجویی منابع معدنی در مقایسه با عمر فعالیتهای اکتشاف زمـین
شناسی سابقه نسبتاً زیادی در یزد دارد. کار اکتشاف و مطالعات بر روی کانسار فـسفات اسـفوردی
به سابقه دیرینهای برمیگردد. این مطالعات بیارتباط با بررسیهای آنومالیهای آهن، سرب و روی
و دیگر مواد معدنی پرارزش نواحی پشت بادام، بافق، انارک و یزد نمی باشد. در این راستا بوده است
که برای اولین بار در سال ۱۳۰۸ زمین شناسی به نام بوئن (Boehen) از این منطقه دیـدن کـرده
است و از اسفوردی به عنوانیک کانسار آهن نام برده است. (۱)
پیجوییهای اولیه ماده معدنی فسفات در سال ۱۳۳۸ توسط وزارت اقتـصاد و دارایـی وقـت
انجام گرفت ودر سال ۱۳۴۲ مطالعات زمین شناسی و معدنی توسط سازمان زمین شناسـی کـشور
در اقصا نقاط ایرن به منظور شناسایی و دستیابی به ذخایر فسفات به طور گـسترده انجـام گردیـد
برای نخستین بار ویلیام و هوشمندزاده در سال ۱۳۴۵ براساس مطالعات سنگ شناسـی بـه وجـود
آپاتیت همراه آهن اسفوردی اشاره نمودند.

خرید و دانلود

با قیمت 11,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج