گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

این فایل در ۱۵۰ صفحه قابل ویرایش تهیه شده و شامل پنج فصل زیر می باشد:

در فصل اول به بیان کلیات پژوهش یعنی اهداف پژوهش، اهمیت وضرورت تحقیق، تعاریف و اصطلاحات پرداخته، در فصل دوم به شرح برخی مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی مانند۱) اجتماعی شدن ۲)مفهوم و نشانه های رشد اجتماعی ۳)مفهوم نوجوانی ۴)مروری بر تحقیقات موجود در مورد اجتماعی شدن و رشد اجتماعی۵)سازگاری۶) رشد هویت و …اختصاص یافته.در فصل سوم روش پژوهش ،روش نمونه گیری ،ابزار اندازه گیری و  روش جمع آوری اطلاعات توضیح داده شده ودر فصل چهارم جداول و داده های آماری قرار گرفته است و در انتها در فصل پنجم به نتیجه گیری از این مقاله پرداخته است.

چکیده

بلوغ اجتماعی عبارتست از رسیدن فرد به هویت، استقلال و خودکفایی و گذر از منِ فردی بسوی منِ اجتماعی. به دلیل آنکه این مسائل اساسی ( هویت، استقلال و خودکفایی ) در نوجوانی آغاز می شود و رنگ می گیرد در زمینۀ بلوغ اجتماعی و نوجوانی مهم و مؤثر هستند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی برخی از عوامل مؤثرِ بلوغ اجتماعی نظیر سن، رشتۀ تحصیلی ، همسالان و … در نوجوانان است .

جامعه آماری ۱۰۰ نفر و ابزار تحقیق اسنادی و پرسشنامه بوده است. این پژوهش شامل ۱۷ فرضیه بوده و متغیرها شامل: سن، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، رشته تحصیلی فرد، نوع مدرسه، استفاده از اینترنت، مطالعه، درآمده خانواده و … می باشد.

در این بررسی، رابطه متغیرها با کاهش یا افزایش بلوغ اجتماعی سنجیده

می شود.

داده های آماری توسط برنامه SPSS استخراج شدند و پس از تفسیر جداول دوبعدی و خی دو محاسبه شده، از فرضیات ارائه شده: تحصیلات پدر، شغل پدر، تعداد دوستان، ساعات تماشای تلویزیون، و مطالعه بلوغ اجتماعی رابطه معنادار و مثبت دارند و این فرضیات اثبات شدند. سن، رشته تحصیلی فرد، درآمدخانواده، تحصیلات مادر و … رابطه معناداری با بلوغ اجتماعی نداشتند و این فرضیات اثبات نشدند.

مقدمه

 انسان همانطور که از لحاظ جسمانی کامل می شود از لحاظ روانی و اجتماعی نیز رشد می یابد . افراد در مواجهه با خانواده، جامعه و فرهنگ؛ ارزشها، هنجارها، بایدها و نبایدها را می آموزند و در صورت پذیرش و تکرار آنها را در خود درونی می کند .

این آموخته ها که در ابتدا از خانواده آغاز می شود با رشد کودک افزایش می یابد و به محیط های دیگر بسط داده می شود .

در نوجوانی این الگوبرداری به شکل قابل ملاحظه ای شدّت می یابد و با خطرپذیری از سوی نوجوان همراه است. نوجوانی حالات دوگانه ای را به همراه دارد، غم و شادی، بیم و امید، گاهی نوجوان در کسوت یک عاشق شوریده است و گاهی قهرمانی حماسی و بین آنچه هست و آنچه می خواهد باشد در رفت و آمد است .

خانواده به علت اینکه اولین محیطی است که هر فرد الگوپذیری و هنجارشناسی را در آن می آموزد و نیز از جهت نوع تربیتی که در آن خانواده وجود دارد در مسیر نوجوانی بسیار مهم است؛ همسالان، اجتماع، آموزش و پرورش، آداب و رسوم و …  هر یک به نوعی عاملی مهم در نوجوانی محسوب می شود .

رشد اجتماعی در محیطها و فرهنگهای مختلف، در افراد متفاوت است .

استقلال طلبی، خودکفایی و هویت یابی از مسائل مهم نوجوانی است و بلوغ اجتماعی نیز عبارت است از مرحله ای که انسان به استقلال، خودکفایی و هویت رسیده باشد . از آنجا که مسائل اساسی بلوغ اجتماعی در نوجوانی آغاز
می شود می توان به این نتیجه رسید که نوجوانی و بلوغ اجتماعی برهم تأثیر متقابل دارند و عوامل تأثیرگذار بلوغ اجتماعی در نوجوانی حائز اهمیت زیادی است .

در این پژوهش سعی شده است برخی از این عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار گیرد .

 


خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج