گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان

این پکیچ شامل چهار PDF میباشد
شرح کوتاهی از فایل:
فصل ۱
طرح اولي. تجارت
شروع کار با ديدگاه ذهني صحيح
سرخط مطالب:
پرسشنام. برنامه ريزيِ استراتژي هاي تجارت .
. ها ها و شکست دلايل موفقيت – ارزشيابي تجارت
ارزيابي مهارت هاي مديريتي .
هفت حوزه بازده کليدي در تجارت .
هفت مسئوليت رهبري .
چگونه استخدام کنيم-نکات .
استخدام بهترين افراد .
چگونگي گردآوري يک گروه عالي .
چگونه افراد اخراج کنيم .
تصميم بگيريد که اخراج کنيد .
. هفت ويژگي رهبري
هفت نکت. کليدي در مديريت پروژه .
هفت سوال براي شروع يک سرمايه گذاري .

۸ تمرين موفقيت در بازار کار
. هاي تجارت ريزي استراتژي پرسشنام. برنامه
گذارد، توانايي شما در دهي شما بيشتر از هر چيز تاثير مي و سود آنچه بر فروش
آيد که تنها بسيار کم پيش مي . ريزي و اقدامات استراتژيک است تفکر، برنامه
اعمال يک تغيير، تفاوت فاحشي در نتيج. کار بوجود آورد.
ايد هايتان نادرست است، ب دانيد و يا اگر پاسخ هاي زير را نمي اگر پاسخ پرسش
اشتباهاتي مرتکب ممکن است يابي، فروش و يا اقدامات تجاري بدانيد که در بازار
شويد که تجارت شما را نابود کند.
دانيد يا حتي اگر اگر جواب سوالي را نمي . هاي زير با دقت پاسخ دهيد به پرسش
مطمئن نيستيد بهتر است هرچه زودتر پاسخ درست را بيابيد.
۱٫ کارتان چيست ؟ ت جارت خود را با شرح آنچه به منظور بهبود زندگي يا کار
مشتريان خود انجام مي دهيد، توصيف کنيد.
الف: ……………………………………………………………………………………………………………..
ب: ………………………………………………………………………………………………………………..
خواهيد اين ماموريت را بر اساس آنچه مي شرکت شما چيست؟ ماموريت . ۲
گيري کنيد يا در اختيار مشتريان خود قرار دهيد، بدست آوريد يا از آن پيش
توصيف کنيد.
الف: ……………………………………………………………………………………………………………..
ب: ………………………………………………………………………………………………………………..
تان چه بگويند، چه فکر کنند يا تان در مورد شرکت داريد مشتريان دوست .۳
کلماتي کنند؟ دوست داريد آنها از چه توصيف چگونه شما را براي ديگران
استفاده کنند؟
الف: ……………………………………………………………………………………………………………..
 فصل ۱: طرح اولي. تجارت ۹
ب: ………………………………………………………………………………………………………………..
۴٫ مشتريان خوب تان چه کساني هستند؟ آن فرد را بر مبناي سن، درآمد،
تان مناسب است ري که براي حرفه تحصيلات، شغل، موقعيت و تمام عوامل ديگ
شرح دهيد.
۱٫ سن؟ ………………………………………………………………………………………………………..
۲٫ درآمد؟ …………………………………………………………………………………………………….
۳٫ شغل؟ ………………………………………………………………………………………………………
۴٫ تحصيلات؟ ………………………………………………………………………………………………
۶٫ نياز يا مشکلات؟ ………………………………………………………………………………………
۷٫ ساير؟ ………………………………………………………………………………………………………
ن در تجارت به دنبال چه تا مشتريان دارند؟ ارزش مشتريان شما چه تعريفي از .۵
هستند، به عبارت ديگر، از معامله با شما چه انتظاراتي دارند؟
………………………………………………………………………………………………………………… .۱
……………………………………………………………………………………………………………….. .۲
هاي و قابليت تان چه توانايي کدام است؟ شرکت تان شرکت هاي اصلي قابليت . ۶
خاصي دارد که شما را قادر به برآوردن نيازهاي مشتريان مي کند؟

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۰۹ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج