گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
رشد سریع سیستم هاي محاسباتی توزیع شده باعث شده است که مسائل گوناگونی در این زمینه مطرح شود. مهم ترین مساله که مورد توجه محققان زیادي قرار گرفته است، مساله تخصیص کارها  در اینگونه محیط ها می باشد که به منظور بدست آوردن بهره وري موثر  از سیستم و همچنین درجه بالایی از موازي سازي انجام می شود. مساله تخصیص کارها در سیستمهاي محاسباتی توزیع شده عبارت است از تخصیص یک برنامه کامپیوتري شامل مجموعه اي از کارها که با هم در ارتباط و همکاري می باشند، به مجموعه اي از کامپیوترها یا پردازنده ها در سیستم توزیع شده، با در نظر گرفتن مجموعه اي از محدودیت ها روي منابع (پردازنده ها، کانالهاي ارتباطی و غیره) می باشد. هدف نهایی این تخصیص بهینه سازي هزینه هاي کلی سیستم شامل هزینه هاي اجرایی و ارتباطی می باشد. براي این منظور یک تابع هزینه مناسب براي مساله تخصیص کارها در محیط هاي محاسباتی توزیع شده تعریف می شود و هدف بهینه سازي این تابع هزینه با در نظر گرفتن محدودیت هاي منابع موجود در سیستم (پردازنده ها و کانال هاي ارتباطی) می باشد. در این نوشتار الگوریتم هاي متفاوت ارائه شده در این زمینه را مورد بررسی قرار می دهیم.

فهرست مطالب

چکیده 
مقدمه 
فصل اول: الگوریتم هاي جریان شبکه براي مساله تخصیص کار
۱-۱ : سیستم توزیع شده با دو پردازنده 
2-1 : سیستم توزیع شده با سه پردازنده 
3-1 : تعمیم مساله به حالت بیشتر از سه پردازنده 
4-1 : محدودیت هاي الگوریتم 
فصل دوم: توابع اکتشافی براي خوشه بندي و تخصیص مجدد کارها
الگوریتمMCA
الگوریتمMRA
فصل سوم: مدل ریاضی مساله تخصیص کار
۱-۳ : ارائه یک مدل ریاضی براي مساله تخصیص کار 
2-3 : تابع هزینه براي مساله تخصیص کار 
3-3 : الگوریتم شاخه و قید 
4-3 : محدودیت هاي الگوریتم 
فصل چهارم: راهکار مبتنی بر تطابق گراف براي تخصیص کار در سیستم هاي محاسباتی توزیع شده
معیارMinimax  
2-4 : مساله تطابق گراف
الگوریتم A*
4-4 : یک مثال از الگوریتم
A* فصل پنجم: توابع اکتشافی براي بهبود الگوریتم A*
 توابع اکتشافی براي الگوریتم
فصل ششم: الگوریتم ژنتیک مبتنی بر فضاي مساله براي تخصیص کار
الگوریتمPSGA
الگوریتم  PSGA  براي مساله تخصیص کار : 
1-2-6 : حالت سیستم همگن 
2-2-6 : حالت سیستم ناهمگن 
فصل هفتم: تخصیص کار بهینه در سیستم محاسباتی توزیع شده
: دسته بندي الگوریتم هاي تخصیص کار 
براي یافتن جواب بهینه  الگوریتم
۳-۷ : الگوریتم جستجوي موازي براي تخصیص بهینه 
فصل هشتم: تخصیص کار با در نظر گرفتن محدودیت حافظه
۱-۸ : تابع هزینه تغییر یافته 
2-8 : محدودیت حافظه 
فصل نهم: الگوریتم ژنتیک براي مساله تخصیص چندین کار
۱-۹ : تعریف تابع هزینه 
2-9 : الگوریتم ژنتیک
۱-۲-۹ : نمایش کروموزومی 
2-2-9 : روش انتخاب
۳-۹ : یک مثال از الگوریتم 

۴-۹ : محدودیت هاي الگوریتم 
فصل دهم: مدل هاي متفاوت مساله تخصیص کار در سیستم هاي محاسباتی توزیع شده
۱-۱۰ : تخصیص ماژول ها با در نظر گرفتن محدودیت 
2-10 : تخصیص ماژول متوازن 
3-10 : تخصیص ماژول ها با در نظر گرفتن محدودیت هاي کلی 
4-10 : تخصیص ماژول ها در حالت کلی با در نظر گرفتن محدودیت هاي شبکه
منابع

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج