گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
در مهندسي نرم افزار يكي از دغدغه هايي موجود اين است كه ورژن جديديك نرم افزار چه زماني بايد ارايه شود.لذا با توجه به محدوديتهاي مختلف مانند محدوديت منابع ، هزينه و ريسك ، تخمين دقيق اين زمان بسيار حايز اهميت است. زيرا بطور مستقيم در ارزش نهايي محصول نرم افزاري اثر گذار ميباشد. در اين راستا مديريت نيازمنديها با توجه به درجه اهميت نيازهايي كه از سوي مشتري و تمامي ذينفعان پروژه مطرح ميگردد، feature های مختلف را درجه بندي نموده و بر اساس الويت بندي درجه اهميت آنها ، اين feature ها را به سيستم الحاق مينمايد. اين موضوع كمك مي كند تا برنامه ها و هزينه تغيير نيازمنديها تخمين زده شود و الويت بندي نيازمنديها بر اساس درجه اهميت و سهم آنها در ارزش نهايي پروژه معين گردد. بنابراين دليل بسيار خوبي براي اثبات اهميت بلوغ اين فرايندها وجود دارد.
فهرست مطالب

چكيده: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
فصل اول : كليات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۱ ) هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۲-۱ پيشينه تحقيق و فوايد توسعه تكامل ي ………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۲ مديريت نيازمند يها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۲-۲ نيازمنديها ،خصيصه ها و محدوديتها : ……………………………………………………………………………………………………………. ۹
۳-۲ اولويت ها ي ذينفعان: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۴-۲ اولويت بند ي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

ارزش
۶-۲ مشكلات برنامه ريزي ورژن جد يد يك نرم افزار ……………………………………………………………………………………………. ۱۷
Planning Games 
Release Planning توسط تصمیم گیری هوشمند
۱-۸-۲ ديدگاه راه حل تكمیلی EVOLVE
فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۱-۳ توسعه تدريجي يك نرم افزار با رويكرد تكاملي …………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۳ تكامل هر يك از توسعه هاي نرم افزار ………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۱-۴ نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۴ پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
فهرست منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج