گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
مديريت پروژه از شاخه هاي تخصصي دانش مديريت است كه در دهه هاي اخير به دليل رويكرد پروژه اي براي انجام فعاليت ها در سطوح مختلف تعريف، به روز و تكميل شده است. براي بهينه سازي اين نظام مديريتي و استفاده از آن، نيازمند درك صحيح از اين سيستم و نظام هاي پيرو آن هستيم. بايد توجه داشت كه پروژه بعنوان يك سيستم شناخته مي شود و يك نگاه و نگرش سيستماتيك براي راهبري و هدايت آن، بعنوان نيازي اصلي و ضروري بايد مورد توجه قرار گيرد . بدون توجه به نظام دروني و همه عوامل درگير در يك سيستم نمي توان راهكاري جامع براي اداره آن ارائه نمود. همانگونه كه اشاره شد پروژه سيستمي است كه براي هدايت صحيح آن، نياز به اشراف و توجه به تمامي زوايا و بخش هاي آن، به خوبي احساس م يشود. اين نيازها باعث شده اند كه مجموعه اي از قواعد و قوانين كه توسط پيشگامان دانش مديريت پروژه در انجام پروژه ها مورد استفاده قرار مي گرفتند، بصورت مجموعه مستنداتي با نام “استانداردهاي مديريت پروژه ” تدوين شده و براي فراهم ساختن امكان استفاده از رويكرد مشترك براي انجام پروژه ها و مديريت آنها مورد استفاده قرار بگيرند. آشنايي با استانداردها و روش هاي پياده سازي اين استانداردها مي تواند ما را در شناخت پروژه، پياده سازي نظام مديريت پروژه، اشراف بر زواياي بخش هاي آن، ايجاد هماهنگي، تصميم گيري هاي صحيح و هدايت و راهبري اين سيستم موفق نمايد. با توجه به آنچه كه گفته شد ، در اين مقاله كه بخش اول بررسي استانداردهاي مديريت پروژه مي باشد، در سه بخش نسبت به بررسي با استانداردهاي مديريت پروژه پرداخته است. در بخش نخست به بررسي اجمالي تاريخچه پروژه و اهداف مديريت پروژه پرداخته شده است . در بخش بصورت خلاصه معرفي شده و در بخش سوم به PRINCE و ۲ PMBOK دوم دو استاندارد مديريت پروژه پرداخته و در نهايت نسبت به ارائه جمع بندي در اين PRINCE و ۲ PMBOK بررسي تفاوت هاي ميان زمينه مبادرت گرديده است . 
به نظر مي رسد قدمت مديريت پروژه به اندازه تاريخ زندگي انسان باشد . در تمدن هاي کهن جهان، پروژه هاي بزرگي نظير اهرام سه گانه مصر، ديوار چين، کشتي هاي بزرگ جنگي، قلعه هاي جنگي و… را بدون توجه به کيفيت، هزينه و زمان نساخته اند و اين مبين بکارگيري ابزارها و روشهاي مديريتي خاص خود بوده است. تحول در شيوه هاي توليد، نقش، اهميت و اولويت هر يک از منابع (زمان، هزينه و مواد ) نسبت به يکديگر و همچنين عوامل مختلف توليد در ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه، لزوم استفاده از تکنولوژي پيچيده و نياز به استفاده بهينه از منابع را مي توان از جمله عوامل اصلي پيدايش و تدوين سيستم هاي مديريت پروژه دانست. توسط (Bar Charts) مديريت پروژه نوين از ابتداي قرن بيستم ميلادي و با ارائه نمودارهاي ميله اي آغاز گرديد و با پروژه هاي نظامي و فضايي دهه ٥٠ ميلادي سرعت گرفت. در (Henry Gantt) هنري گنت ادامه پيشرفت هايي كه در طي اين سال ها و پس از آن در زمينه مديريت پروژه حاصل گرديد.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج