گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
تحلیل رفتار لرزه اي سدهاي خاکی تحت اثر زلزله هاي حوزه نزدیک گسل .با توجه به خطر لرزه خیزي بالا در ایران و وقوع متناوب زلزله هاي مخرب و ویرانگر در آن،بررسی رفتار لرزه اي سدهاي خاکی از اهمیت بسیاري برخوردار است . زیرا که آسیب و تخریب یک سد تلفات مالی و جانی هنگفتی را به دنبال خواهد داشت .به طور کلی نگاشت زلزله هاي ثبت شده در یک سایت با توجه به شرایط متفاوت از قبیل بزرگی زلزله،نوع گسلش،جهت انتشار گسیختگی و موقعیت قرارگیري سایت نسبت به گسل و چشمه مولد زلزله و در نهایت مشخصات ساختگاه،تفاوتهاي زیادي در ویژگی هایی مانند شدت،مدت دوام و محتواي فرکانسی دارند .که این تفاوتها م نجر به طبقه بندي زلزله هاي مختلف به دو گروه حوزه نزدیک گسل (پالس -مانند ) و حوزه دور از گسل (معمولی)گردیده است .شناخت زلزله هاي حوزه نزدیک و بررسی ویژگی هاي اینگونه زلزله ها و اثرات آنها بر روي سدهاي خاکی از جمله مطالعات نوین محسوب می شود .از طرف دیگر با تو جه به گسترش ساخت سدهاي نوین خاکی /سنگریزه اي با هسته بتن آسفالتی به دلیل برخوردار بودن مزایاي بالاتر نسبت به سدهاي متعارف، .تحلیل رفتار لرزه اي سدهاي خاکی /سنگریزه اي با هسته بتن آسفالتی تحت اثر زلزله هاي حوزه نزدیک از اهمیت بسزایی برخوردار است .
در تحقیق مذکو ر جهت مطالعه موردي، سد خاکی /سنگریزه اي هسته آسفالتی البرز (یکی از گزینه هاي انتخابی ) به ارتفاع ۷۸ متر و به عرض تاج ۱۲ متر انتخاب گشته است.و جهت مطالعه رفتار لرزه اي این سد چند نوع شتاب نگاشت از حوزه نزدیک با چند نوع شتابنگاشت از حوزه دور،با ملاك قرار دادن م عیارهاي خاص مورد نظر در انتخاب شتابنگاشتها، به سد مذکور اعمال می گردد .در این تحقیق رفتار دینامیکی سد مورد نظر با استفاده از تحلیل عددي دو بعدي و غیر خطی و همچنین انتخاب مدل رفتاري سخت شوندگی براي مصالح خاکی سد توسط نرم افزار plaxis V.8.2  مبتنی بر اجزاي محدود وبا اعمال شتابنگاشتهاي حوزه نزدیک و حوزه دور انجام می گردد،و سپس نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج