گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
استانداردAPI  برای كنترل سكوهاي ثابت فلزي دريايي در مقابل زلزله سطح شكل پذيري استفاده از آناليز استاتيكي غيرخطي را مجاز مي داند اما از آنجايي كه در روشهاي آناليز استاتيكي غيرخطي تنها يك چهارم دوره تناوب ارتعاش سازه بررسي مي گردد لذا تغيير رفتار غيرخطي اجزا سازه به علت حركات رفت و برگشتي ممكن است بدرستي ديده نشود خصوصا زمانيكه اثر مودهاي ارتعاشي بالاتر به دليل افزايش تغيير شكلهاي خميري قابل توجه باشد بنابراين در اين رساله نتايج آناليز استاتيكي مورد بررسي قرار مي گيرد . آناليز ديناميكي افزاينده يك ( IDA) غيرخطي با آناليز ديناميكي افزاينده سري آناليزهاي ديناميكي غيرخطي تحت مقياسهاي مختلف ركورد حركت زمين است مقياسهاي مختلف بگونه اي در نظر گرفته مي شوند كه تمامي حدود رفتار سازه از الاستيك به غيرخطي و نهايتا فروريزش را در بر گيرند. بر پايه نتايج حاصل از آناليز استاتيكي غيرخطي و ديناميكي افزاينده يك مدل سكوي ثابت فلزي دريايي ( شامل معيارهاي آسيب پذيري و برش پايه ) مشخص گرديد كه استفاده از آناليز استاتيكي غيرخطي براي كنترل سازه هاي مذكور در مقابل زلزله سطح شكل پذيري مي تواند از دقت خوبي برخوردار باشد ضمنا نتايج آناليز مودال نمونه مدل سازه اي نشان داد كه بيش از ۸۵ % جرم سازه در هر دو امتداد اصلي در مود اول ارتعاش مشاركت دارد .
سكوهاي ثابت فلزي دريايي يكي از انواع سكوهاي دريايي مي باشند كه براي مقاصد مختلف نفتي مورد استفاده قرار مي گيرند . استانداردAPI  براي طراحي لرزه اي سازه هاي ياد شده دو سطح از استاندارد زلزله را در نظر مي گيرد كه اين دو سطح از زلزله بنامهاي زلزله سطح مقاومت وشكل پذيري معرفي گرديده اند و داراي مشخصاتي بشرح ذيل مي باشند :
زلزله سطح مقاومت : زلزله اي است كه احتمال وقوع آن در طول عمر مفيد سازه ۲۰ % تا ۵۰ % مي باشد در اين سطح از زلزله مي بايست كفايت كليه اعضا و اتصالات با فرض رفتار ارتجاعيسازه بررسي و تضمين گردند .

زلزله سطح شكل پذيري : زلزله اي است كه احتمال وقوع آن در طول عمر مفيد سازه ۱۰ % تا  %20 مي باشد در اين سطح از زلزله لزومي به باقي ماندن سازه در وضعيت ارتجاعي نمي باشد وليكن نبايست در سازه شكست كلي بوجود آيد .

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج