گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
مورد تحقیق مقایسه شاخص هاي خسارت در ساختمان هاي فولادي و بتنی تحت اثر مؤلفه هاي افقی و قائم زلزله به کمک تحلیل هاي دینامیکی غیرخطی در حدود ۱۹۰ صفحه برای رشته مهندسین عمران – سازه می باشد. خرابی هاي سازه اي هنگامی اتفاق می افتد که تغییر شکل هاي دائمی و بزرگ بر اثر بارهاي وارده به سازه، در آن ایجاد گردد. یک مدل خرابی در صورتی واقعی می باشد که مقادیر آن همبستگی مناسبی با وضعیت خرابی مشاهده شده بعد از زلزله، داشته باشد.به دنبال توسعه آسیب پذیري کمی، معیارهایی براي بیان آسیب پذیري از سوي محققان مطرح شده است. این معیارها که مفهوم میزان خرابی سازه را با ارائه یک تئوري مناسب، بیان می دارند، به محاسبهء یک عدد مشخص به نام شاخص خسارت می انجامد. شاخص هاي خسارت وسیله اي براي بیان عددي میزان خسارت وارده به سازه بر اثر بار زلزله می باشند و ممکن است به صورت محلی (فقط براي یک عضو) یا کلی (براي کل سازه) تعریف شوند. همچنین یک سري شاخص هاي خسارت در مقیاس طبقه تعریف شده است. شاخص هاي خسارت طبقه براي تعریف شاخص هاي کلی خسارت، قابل استفاده می باشند.
از طرفی، مؤلفه قائم زلزله و تأثیر آن در تحلیل ساختمان ها از مدت ها پیش مورد توجه محققین و مهندسین طراح قرار داشته است. ولی تا این زمان هنوز ملاحظات ناشی از اثر مؤلفه قائم زلزله در طراحی ساختمان ها (بجز در موارد خاص) به صورت دستورالعمل اجرایی کامل در نیامده است. در این میان بررسی آسیب پذیري و مطالعه خسارت وارده بر ساختمان ها تحت اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله به دلیل پیچیدگی هاي خاص خود از اهمیت ویژه اي برخوردار است چرا که براي جلوگیري از خطرات و خسارات ناشی از زمین لرزه، بایستی اثرات توأم مؤلفه افقی و قائم زلزله را بر سازه ها پیش بینی نمود. هدف از این مطالعه بررسى آسیب پذیري و خسارات قاب هاي خمشى فولادي و بتنی مسلح تحت اثر مؤلفه افقی به همراه مؤلفه قائم زلزله مى باشد. براى رسیدن به این هدف ابتدا تاریخچه مطالعات انجام گرفته در زمینه ارزیابی و تعیین شاخص هاى خسارت و همچنین اثر مؤلفه قائم زلزله، مورد بررسى قرار گرفته، سپس به بیان روش هاى مختلف ارزیابى خسارت اعم از روش هاى کمى و کیفى و معرفی انواع شاخص هاي خسارت پرداخته شده است. از آنجائیکه بیشترین خسارات ناشی از زمین لرزه، مربوط به عملکرد سازه در محدوده غیرخطی می باشد در این مطالعه، آسیب پذیري و نیز عملکرد قاب هاي ساختمانی فولادي و بتنی در برابر زلزله با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی توسط نرم افزار IDARC و با استفاده از شاخص خسارت پارك- انگ، مورد مطالعه قرار گرفته است، بدین منظور بعد از انتخاب مدل سازه اى قاب خمشى بتن مسلح و قاب خمشی فولادي، طراحى آن ها صورت پذیرفته، سپس با انتخاب جنبش هاى زمین و مدل هاى خسارت سازه اى و استخراج نتایج حاصل از تحلیل هاى دینامیکی غیرخطى تحت شتابنگاشت هاي بم، طبس و ال سنترو، تاریخچه زمانى تغییر مکان طبقه بام، حداکثر جابجایی نسبى طبقات، تغییرات نیروي محوري ستون ها، تغییرات شاخص خسارت سازه اى در اعضاء ساختمان (تیر و ستون)، طبقه و کل براي قاب فولادي و بتنی تحت اثر توأم مؤلفه افقی و قائم زلزله بررسی گردیده و در انتها نتیجه گیري کلی و پیشنهاداتی در جهت پیشبردبهتر اهداف آینده ارائه گردیده است.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج