گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

بسیار تلاش شد تا در این  پروژه  ، يکي از متدولوژي هاي توليد نرم افزار  استفاده شود، اما با توجه به دانش کم مجريان پروژه نسبت به يک متدولوژي واحد و نبود تجربه کافي، مراحل تجزيه و تحليل پروژه براساس نياز هايي که مجريان ضروري مي ديدند انجام شد. در مراحل تحلیل، ابتدا USE Case های اصلی سیستم دستی جمع آوری شد، سپسBPM(business Process Model) های سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس UseCase ها مازول های برنامه (Form’s) طراحی شدند. کمک دیگر Use Case ها نشان دادن ورودی ها و خروجی های  (گزارشات) سیستم بود که بر اساس آنها ERD منطقی و سپس ERD فیزیکی بنا نهاده شد. شرح فنی ماژول ها نیز در ادامه نوشته شد تا براساس آن نرم افزار به مرحله تولید برسد

.فهرست

چکیده……………………………………………………………………………………… ۱۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

تکنولوژی های مورد استفاده……………………………………………………………………………….. ۱۳

۱ معرفی Actor  های سیستم……………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۱   بیمار…………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۱-۱  مواردی که باید برای بیمار ثبت شود………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۱  فیلد های اطلاعاتی بیمار…………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱  مسئول پذیرش……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۳-۱ مسئول ترخیص……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۳-۱ اعمال انجام شده در زمان ترخیص……………………………………………………………. ۱۵

۲-۳-۱  ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود…………………………………………. ۱۵

۴-۱  مدیر مرکز………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۴-۱  ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود……………………………………………. ۱۶

۲-۴-۱  اطلاعات مهم برای مدیر…………………………………………………………………….. ۱۶

۵-۱ اپراتور اتاق عمل……………………………………………………………………………….. ۱۶

۶-۱  پزشک (تیم پزشکی)………………………………………………………………………… ۱۶

۲     Use Case های سیستم                                                                                                        …..۱۷

۱-۲   مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲   Use Case های تعریفی………………………………………………………………… ۱۷

۱-۲-۲ Use Case تعریف پزشک ……………………………………………… ۱۹

۲-۲-۲ Use Case تعریف گروه های پزشکی …………………………….. ۱۹

۳-۲-۲ Use Case تعریف بیمه…………………………………………………… ۲۰

۴-۲-۲  Use Case تعریف گروه های عمل………………………………….. ۲۱

۵-۲-۲ Use Case تعریف عمل………………………………………………….. ۲۲

۶-۲-۲ Use Case  تعریف بخش……………………………………………….. ۲۳

۷-۲-۲ Use Case تعریف دارو……………………………………………………. ۲۴

۸-۲-۲ Use Case تعریف نوع پذیرش………………………………………… ۲۴

۹-۲-۲ Use Case تعریف سرویس…………………………………………….. ۲۵

۱۰-۲-۲ Use Case تعریف کمک جراح……………………………………… ۲۶

۱۱-۲-۲  Use Case تعریف نوع ترخیص……………………………………… ۲۷

۱۲-۲-۲  Use Case انواع بیهوشی…………………………………………….. ۲۸

۱۳-۲-۲  Use Case تعریف واحد های دارویی…………………………….. ۲۸

۱۴-۲-۲  Use Case تعریف تعرفه ها…………………………………………… ۲۹

۱۵-۲-۲ Use Case تعریف کای عمل………………………………………… ۳۰

۱۶-۲-۲  Use Case تعریف دارو های یک عمل………………………….. ۳۱

۱۷-۲-۲ Use Case تعریف ست های عمل………………………………… ۳۱

۱۸-۲-۲ Use Case تعریف استوک اتاق عمل…………………………….. ۳۲

۱۹-۲-۲ Use Case شرح عمل………………………………………………….. ۳۳

۲۰-۲-۲ Use Case تعریف کاربران……………………………………………. ۳۴

۳-۲ Use Case های عملی………………………………………………………………….. ۳۵

۱-۳-۲  Use Case پذیرش بیمار…………………………………………………. ۳۵

۲-۳-۲  Use Case درج مشخصات بیمار……………………………………… ۳۶

۳-۳-۲  Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار………………….. ۳۷

۴-۳-۲  Use Case اتاق عمل……………………………………………………… ۳۸

۵-۳-۲  Use Case بخش…………………………………………………………… ۴۰

۶-۳-۲  Use Case  ترخیص……………………………………………………… ۴۰

۴-۲   Use Case های گزارش گیری………………………………………………………. ۴۲

۱-۴-۲  Use Case بیماران بستری شده بیمه………………………………. ۴۲

۲-۴-۲ Use Case بیماران سرپایی بیمه……………………………………… ۴۳

۳-۴-۲  Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی………………….. ۴۴

۴-۴-۲ Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی…………………………. ۴۵

۵-۴-۲   Use Case  همه بیماران…………………………………………………. ۴۶

۶-۴-۲  Use Case شخصی پزشک…………………………………………….. ۴۶

۷-۴-۲   Use Case مشخصات بیماران بستری شده……………………… ۴۷

۸-۴-۲   Use Case عمل های انجام شده پزشکان………………………. ۴۸

۹-۴-۲     Use Case عمل های یک بیمار……………………………………… ۴۸

۳     BPM (Business Process Model) های سیستم………………………………….. ۵۰

۱-۳  پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار………………………………………………………….. ۵۰

۱-۱-۳  بیمار در خواست پذیرش می کند………………………………………………………… ۵۰

۲-۱-۳  مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند……………………… ۵۰

۳-۱-۳  براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد. ۵۰

۴-۱-۳  صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود…………………….. ۵۰

۵-۱-۳   صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود……………………………………… ۵۱

۲-۳   بررسی  عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز……………………………………………………….. ۵۱

۳-۳ بررسی گزارشات مالی توسط پزشک…………………………………………………………… ۵۱

۴  شرح فنی ماژول(Form) ها……………………………………………………………………… ۵۲

۱-۴   مشخصات ظاهری فرم لیست  پزشکان ……………………………………………………….. ۵۲

۱-۱-۴  امکانات فرم…………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۱-۴ فیلترهای فرم…………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۱-۴  دکمه های فرم……………………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۱-۴ مشخصات ظاهری  فرم پزشک…………………………………………………………………. ۵۲

۵-۱-۴  فیلترهای فرم ……………………………………………………………………………………. ۵۳

۶-۱-۴  دکمه های فرم……………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست  گروههای پزشکی…………………………………………………….. ۵۳

۱-۲-۴ فیلترهای فرم ……………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۲-۴ دکمه های فرم…………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی………………………………………… ۵۴

۴-۲-۴  مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک………………………………………………………….. ۵۴

۵-۲-۴  اجزای فرم………………………………………………………………………………………. ۵۴

۶-۲-۴  فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………. ۵۴

۷-۲-۴  دکمه های فرم…………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها………………………………………………………………….. ۵۴

۱-۳-۴  امکانات فرم………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۳-۴  فیلترهای فرم…………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۳-۴ دکمه های فرم……………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها………………………………………………. ۵۵

۴-۴ مشخصات ظاهری فرم سازمانها……………………………………………………………………….. ۵۵

۱-۴-۴  اجزای فرم………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۴-۴ فیلترهای فرم………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۴-۴  دکمه های فرم…………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۴-۴ مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها:…………………………………………………… ۵۶

۵-۴-۴  فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۶

۶-۴-۴  دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۷-۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها…………………………………… ۵۶

۵-۴  مشخصات ظاهری فرم بخش……………………………………………………………………………. ۵۶

۱-۵-۴  اجزای فرم………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۵-۴  فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۵-۴ دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۶-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست داروها ………………………………………………………………………. ۵۶

۱-۶-۴  امکانات فرم……………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۶-۴ فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۶-۴  دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۶-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها………………………………………………… ۵۷

۵-۶-۴مشخصات ظاهری فرم دارو ……………………………………………………………………… ۵۷

۶-۶-۴  فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………………… ۵۸

۷-۶-۴ دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۷-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو………………………………………………………….. ۵۸

۱-۷-۴  فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۷-۴  دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۸-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش……………………………………………………………… ۵۸

۱-۸-۴فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۸-۴  دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش………………………………………. ۵۹

۴-۸-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست  سرویسها……………………………………………………. ۵۹

۵-۸-۴  امکانات فرم……………………………………………………………………………………………… ۵۹

۶-۸-۴ فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۹

۷-۸-۴  دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۸-۸-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها……………………………………………. ۵۹

۹-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان…………………………………………………………… ۵۹

۱-۹-۴  فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۹-۴ دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان……………………………………. ۶۰

۴-۹-۴مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان……………………………………… ۶۰

۵-۹-۴  فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………………… ۶۰

۶-۹-۴  دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۱۰-۴  مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص……………………………………………. ۶۰

۱-۱۰-۴  فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱۰-۴ دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۱۰-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص…………………….. ۶۰

۴-۱۰-۴ مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج…………………………………………………….. ۶۱

۵-۱۰-۴  فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۶-۱۰-۴  دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۱

۱۱-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی…………………………………………………………… ۶۱

۱-۱۱-۴ فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۱۱-۴  دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۱۱-۴مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی…………………………………… ۶۱

۴-۱۱-۴ مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی………………………………………………………. ۶۱

۵-۱۱-۴  فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۶-۱۱-۴ دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۱۲-۴  مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی……………………………………………………………. ۶۲

۱-۱۲-۴ فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۱۲-۴  دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱۲-۴  مشخصات ظاهری  فرم تعریف کای جراحی……………………………………………. ۶۲

۴-۱۲-۴  فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۵-۱۲-۴ دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۱۳-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست ستها……………………………………………………………………….. ۶۲

۱-۱۳-۴  فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۱۳-۴ دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها………………………………………………… ۶۳

۴-۱۳-۴ مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل……………………………………………….. ۶۳

۵-۱۳-۴  فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۶-۱۳-۴ دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۳

۱۴-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست عملها……………………………………………………………………… ۶۳

۱-۱۴-۴  امکانات فرم……………………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۱۴-۴   فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۱۴-۴دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۱۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها………………………………………………… ۶۴

۵-۱۴-۴  مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر………………………………………………………… ۶۴

۶-۱۴-۴فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۷-۱۴-۴  دکمه های فر………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۸-۱۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها………………………………………………… ۶۴

۱۵-۴ مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه………………………………………………………….. ۶۴

۱۶-۴ مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار…………………………………………………………… ۶۵

۱-۱۶-۴ امکانات فرم………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۱۶-۴  دکمه های این فرم………………………………………………………………………. ۶۵

<p dir="RTL" style="padding: 0px; margin:

در کشور ما صنعت نرم افزار يک صنعت نوپا مي باشد، شايد سابقه توليد نرم افزار در ايران به بيش از ۱۵ سال برسد، اما نبايد اين نکته را فراموش کنيم که ما هميشه مصرف کننده بوده ايم. زبان هاي برنامه نويسي، سيستم هاي عامل، بهبود دهنده هاي کامپايلر و چنديدن محصول بنيادين ديگر همه و همه را از ديگران دريافت کرده و استفاده نموده ايم. اگر نيازي به تغيير  در اين محصولات احساس کرده ايم هميشه به انتظار  ارائه نسخه  بعدي از سوي شرکت هاي توليد کننده نشسته ايم. کار هاي نرم افزاري که بصورت تيمي انجام ميشوند به تازه گي رونق گرفته اند.

از اين رو از طرف مجريان پروژه تصميم گرفته شد تا اين پروزه به صورت منفرد اجرا نشود، هر چند دو نفر نمي توانند يک تيم باشند، اين حرکت مي توانست روحيه کار تيمي را حد اقل در مجريان آن پرورش دهد.

از طرفي با آَشنايي قبلي مجريان نسبت به سيستم هاي درماني از جمله کلنيک هاي جراحي تصميم بر آن شد تا بناي اين پروژه برپايه  اين سيستم ها باشد. براي نمود عملي اين طرح تصميم گرفته شد تا از اتتزاع دوري شود و کار عملا بر روي يک مرکز درماني انجام شود. اما متاسفانه هيج يک از مراکز درشهر مشهد حاضر به همکاري در اين زمينه نشدند. و پروژه براساس يک سري فرضيات بنا نهاده شد. البته کمک هايي همه شد که نمي توان از آنها چشم پوشيد. با کامل تر شدن پروژه يک مرکز جراحي در شهر قم حاضر به همکاري شد که برنامه بوسيله سيستم RAS براي آنها نصب و راه اندازي شد و هم اکنون در مرحله آزمايش مي باشد.

با توجه به فراگير شدن صنعت نرم افزار و نياز جامعه جهاني به اين فناوري بالا (High-Tech) دانشجويان رشته نرم افزار مي بايد گام موثري در اين راه بردارند. صنعتي که در کشور ما همچنان رنگ و بوي آماتور دارد.

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۱۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج