گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

تابلو روان ساده ۸ در ۸ عددی :
 
ھر تصوﯾر در نماﯾشگرھا از نقاط و اجزای کوچکتری( pixel ) تشکيل شده که با در کنار ھم
قرار گرفتن آنھا ما شکل واحد را میبيند .
در تابلوروانی که م۷حظه ميفرماﯾيد شما شاھد ۶۴ پيکسل ميباشيد که در کنار ھم تصوﯾری
اﯾجاد ميکنند و در مرحله دوم تصوﯾر اﯾجاد شده به حرکت در می اﯾد .
در بررسی عملکرد ابتدا ما اﯾجاد ﯾک تصوﯾر را بررسی ميکنيم .
در اﯾن مدار ما ۶۴ عدد LEDدارﯾم و برای کنترل ۶۴عدد LED ما به ۶۴ خروجی از ميکروکنترلر
نياز دارﯾم و در تابلو روانھای بزرگ ما باﯾد ھزاران پيکسل را کنترل نماﯾيم و در عمل انتصاب
ھزاران خروجی پردازنده به تابلو روان غير ممکن ميباشد از اﯾن رو باﯾد راھکاری مناسب جھت
کنترل پيکسلھا با حداقل اشغال پورت ميکرو پيدا کرد.و مناسب ترﯾن راھکار رفرش کردن
ميباشد به اﯾن ترتيب که در ھر لحظه ﯾک ستون فعال شود و پيکسلھاﯾش را کنترل نماﯾيم و
سپس ستون بعد فعال و اط۷عات را نشان دھد و ستونھای بعدی نيز به ھمين ترتيب تکرار
گردد .
ھمانطور که ميدانيد چشم انسان تا تعداد محدودی فرﯾم در ثانيه را تشخيص ميدھد. و تصوﯾر
ساخته شده در تابلوروان به صورت پيوسته دﯾده ميشود .
عملکرد اﯾن مدار :
 در اﯾن مدار برای رفرش صفحه بجای اختصاص ۸ بيت از ميکرو عمل رفرش تنھا با ۳بيت انجام
داده ميشود و اﯾنکار به کمک ﯾک مالتی پلکسر انجام ميشود که ما از ۷۴۱۳۸ استفاده کرده
اﯾم و در ھر لحظه ﯾک ستون را روشن ميکنيم .
 و برای ارسال اط۷عات از ﯾک لچ ۷۴۵۴۰ استفاده کرده اﯾم و انتخاب اﯾن ای سی به دو دليل
بوده است :
-۱ ميکرو قادر به جرﯾان دھی مناسب برای اﯾن تعداد LED نميباشد
-۲ تا امدن اط۷عات جدﯾد اط۷عات قبلی نماﯾش داده شود .
حال شاﯾد اﯾن سوال پيش آﯾد که اﯾن اط۷عات چيست و در کجا ذخيره شده است ؟!
که باﯾد گفت اﯾن اط۷عات ﯾک سری عدد hex ميباشد و اﯾن عدد مشخص ميکند کدام
پيکسل ھا در ستون فعال روشن و کدام پيکسلھا خاموش ھستند به عنوان مثال عدد ۰xf0
معادل عدد ۱۱۱۱۰۰۰۰ باﯾنری ميباشد و باعث ميشود ۴ پيکسل باn روشن و ۴ پيکسل پاﯾين
خاموش شود . محل ذخيره اﯾن اعداد ﯾک اراﯾه به نام [arr[128 ميباشد که شامل ۱۲۸ عضو
ميباشد .
نکته:برای مقدار دھی به ۸ ستون تنھا ﯾک اراﯾه با ۸ عضو کافی ميباشد ولی تابلوی ما
متحرک است و به ھمين جھت اراﯾه ما دارای ۱۲۸ عدد ميباشد .اﯾنک به اخرﯾن قسمت طراحی ميرسيم که شيفت اط۷عات از چپ به راست تابلو ميباشد و
ما به زمانی حدود ۲۰۰ms برای افزاﯾش عدد به اراﯾه و در نتيجه ﯾک خانه شيفت اط۷عات نياز
دارﯾم که اگر بخواھيم از delay استفاده کنيم تصوﯾر در ﯾک ستون متوقف ميشود زﯾرا تا
۲۰۰ms ھيچ کاری انجام نميشود و اصول کار مدار ما حرکت با سرعت باn ميباشد از اﯾن رو ما
برای اﯾجاد زمانی حدود ۲۰۰ ميلی ثانيه از تاﯾمر ﯾک استفاده ميکنيم و اﯾن تاﯾمر را با عدد
f230 ست ميکنيم و شمارش اﯾن عدد (اگر از کرﯾستال ۸MHZ ) حدود ۲۰۰ ميلی ثانيه زمان
نياز دارد و در اﯾن مدت اط۷عات ۸ خانه اول از اراﯾه نماﯾش داده ميشود و زمانی که تاﯾمر ۱ به
عدد ffff برسد وقفه رخ ميدھد و ما در زﯾر روال وقفه ﯾک واحد به اندﯾس اشاره گر به خانه
اراﯾه اضافه ميکنيم و در نتيجه ﯾک خانه شيفت پيدا ميکنيم و تصوﯾر به صورت متحرک دﯾده
ميشود .
 
 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج