گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: هدف از اين مطالعه بررسي عوامل انگيزشي احراز پست هاي مديريتي در كاركنان زن ادارات كل تربيت بدني منطقه
غرب كشور بود.
روش شناسي: روش تحقيق از نوع توصيفي و جامعه آماري تحقيق شامل كارشناسان زن ادارات كل تربيت بدني منطقه غرب
كشور در استانهاي كردستان، ايلام،كرمانشاه و همدان، كه تعداد آنها در زمان تحقيق (سال ۱۳۸۹) ۶۵ نفر بود و به دليل
محدوديت تعداد افراد جامعه، حجم نمونه نيز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامهاي در دو
بخش بود، بخش اول ويژگيهاي فردي، بخش دوم پرسشنامههاي استاندارد مربوط به اندازهگيري انگيزه مديريت، فرهنگ
سازماني هافستد، ارزيابي ابعاد ساختاري ( ارگانيكي/ مكانيكي) و جو سازماني كه ضريب آلفاي كرونباخ آنها ارزيابي شد و در
سطح ۰/۰۱ مورد تاييد بود. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و آمار استنباطي شامل كلوموگروف اسميرنف،
ضريب همبستگي كندال و پيرسون استفاده شد.


هدف: هدف از اين مطالعه بررسي عوامل انگيزشي احراز پست هاي مديريتي در كاركنان زن ادارات كل تربيت بدني منطقه
غرب كشور بود.
روش شناسي: روش تحقيق از نوع توصيفي و جامعه آماري تحقيق شامل كارشناسان زن ادارات كل تربيت بدني منطقه غرب
كشور در استانهاي كردستان، ايلام،كرمانشاه و همدان، كه تعداد آنها در زمان تحقيق (سال ۱۳۸۹) ۶۵ نفر بود و به دليل
محدوديت تعداد افراد جامعه، حجم نمونه نيز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامهاي در دو
بخش بود، بخش اول ويژگيهاي فردي، بخش دوم پرسشنامههاي استاندارد مربوط به اندازهگيري انگيزه مديريت، فرهنگ
سازماني هافستد، ارزيابي ابعاد ساختاري ( ارگانيكي/ مكانيكي) و جو سازماني كه ضريب آلفاي كرونباخ آنها ارزيابي شد و در
سطح ۰/۰۱ مورد تاييد بود. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و آمار استنباطي شامل كلوموگروف اسميرنف،
ضريب همبستگي كندال و پيرسون استفاده شد.
يافته هاي تحقيق: يافته هاي تحقيق نشان داد بين انگيزش احراز پستهاي مديريتي و عوامل فردي (وضعيت تاهل، سن،
ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي و سابقه مديريت) رابطه معناداري وجود ندارد، اما بين انگيزش احراز پستهاي مديريتي و
عوامل جو سازماني و ساختار سازماني ارتباط معناداري وجود دارد، همچنين بين انگيزش و فرهنگ سازماني ارتباط معناداري
مشاهده نشد.


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۲۰ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج