گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف از پژوهش حاضر، بررسي ميزان ارتباط بين فرهنگ يـادگيري سـازماني، انگيـزه بـراي يـادگيري و كيفيـت
خدمات داخلي در فدراسيون هاي منتخب بود. بدين منظور از پرسشنامه اسـتاندارد دي (ژي ۲۰۰۵) اسـتفاده شـد .
پايايي پرسشنامه پس از يك مطالعه مقدماتي با استفاده از آزمون آلفاي كرونبـاخ (۰/۹۵ = α) بدسـت آمـد . 
هدف از پژوهش حاضر، بررسي ميزان ارتباط بين فرهنگ يـادگيري سـازماني، انگيـزه بـراي يـادگيري و كيفيـت
خدمات داخلي در فدراسيون هاي منتخب بود. بدين منظور از پرسشنامه اسـتاندارد دي (ژي ۲۰۰۵) اسـتفاده شـد .
پايايي پرسشنامه پس از يك مطالعه مقدماتي با استفاده از آزمون آلفاي كرونبـاخ (۰/۹۵ = α) بدسـت آمـد . جامعـه
آماري مورد نظر تحقيق را تمامي كاركنان فدراسيون هاي شنا، بسكتبال، هندبال، جودو، دو و ميداني و ژيمناستيك
تشكيل داده اند و نمونه برابر با جامعه آماري مي باشد. براي تجزيه و تحليل دادهها از روش هاي آمار توصـيفي و
استنباطي (جداول توزيع فراواني و نمودار، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه) استفاده شد. يافتـه هـا
نشان داد، بين فرهنگ يادگيري سـازماني ( ۰/۰۱ >p،۰۶۸۸/ =r)، انگيـزه بـراي يـادگيري ( ۰/۰۱ >p، ۰۵۳۰/ =r) بـا
كيفيت خدمات داخلي كاركنان فدراسيون هاي منتخب ارتباط مثبت و معناداري (۰/۰۵ >p) وجود دارد. شايان ذكر
است كه بكارگيري متغيرهاي مورد مطالعه در تحقيق بمنظور بهبود كيفيت خدمات داخلي كاركنان، جزء از طريـق
توجه و ارائه برنامه هاي استراتژيك از سوي رهبران و مديران منابع انساني سازمانها ميسر نخواهد شدخرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج