گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف از اين تحقيق ، بررسي ارتباط تعهد سازماني ،دلبستگي شغلي با برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي در كارشناسان سازمان تربيت بـدني بـود .
براساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر به روش تصادفي ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشـنامه اطلاعـات
فردي، پرسشنامه تعهد سازماني مير وآلن (۱۹۹۰) و پرسشنامه دلبستگي شغلي كانونگو (۱۹۸۳) استفاده شد. براي تحليل داده ها از آمار توصـيفي و
آمار استنباطي استفاده گرديد . 
هدف از اين تحقيق ، بررسي ارتباط تعهد سازماني ،دلبستگي شغلي با برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي در كارشناسان سازمان تربيت بـدني بـود .
براساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر به روش تصادفي ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشـنامه اطلاعـات
فردي، پرسشنامه تعهد سازماني مير وآلن (۱۹۹۰) و پرسشنامه دلبستگي شغلي كانونگو (۱۹۸۳) استفاده شد. براي تحليل داده ها از آمار توصـيفي و
آمار استنباطي استفاده گرديد . نتايج آزمون تي استيودنت و تحليل واريانس يك راهه نشان داد كه در ادراك تعهدسازماني با توجـه بـه متغيرهـاي
جمعيت شناختي (جنسيت ، سابقه خدمت و وضعيت استخدامي) تفاوت معناداري وجود ندارد، اما در ادراك تعهد سازماني در سطوح تحصيلي تفـاوت
معناداري مشاهده شد (۰/۰۵ >P) . همچنين نتايج نشان داد كه در ادراك دلبستگي شغلي با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسـيت ، سـابقه
خدمت ، وضعيت استخدامي و سطوح تحصيلي ) تفاوت معناداري وجود نداشت .خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج