گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر اهواز» بوده
است كه از نوع «توصيفي- همبستگي » به روش ميداني انجام شده است. جامعه آماري، كليه دبيران تربيت بدني مدارس
متوسطه شهر اهواز كه در سال تحصيلي -۹۰ ۸۹ مشغول به كار بودند (۱۴۴=N). نمونه گيري به روش سرشماري و كل
جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر اهواز» بوده
است كه از نوع «توصيفي- همبستگي » به روش ميداني انجام شده است. جامعه آماري، كليه دبيران تربيت بدني مدارس
متوسطه شهر اهواز كه در سال تحصيلي -۹۰ ۸۹ مشغول به كار بودند (۱۴۴=N). نمونهگيري به روش سرشماري و كل
جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازهگيري پرسشنامه مشخصات فردي، پرسش نامه استاندارد كيفيت زندگي
كاري والتون (۱۹۷۳) و پرسشنامه استاندارد دلبستگي شغلي ادواردز و كيلپاتريك (۱۹۸۴) بود، پايايي دروني پرسش
نامهها از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب و ۰/۸۹ ۰/۷۳ برآورد گرديد. براي تجزيه و تحليل دادهها از روش آمار توصيفي
و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي مستقل، تحليل واريانس يكطرفه و رگرسيون چندگانه) استفاده و
در سطح معنيداري (۰/۰۵ = α) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد، ميزان كيفيت زندگي كاري و دلبستگي
شغلي دبيران تربيت بدني در حد متوسط ميباشد. همچنين، رابطه مثبت و معنيداري بين كيفيت زندگي كاري و
دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني به دست آمد. نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد، بين ابعاد كيفيت زندگي كاري و
دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني رابطه چندگانه وجود دارد. علاوه بر اين، بين كيفيت زندگي كاري دبيران تربيت بدني
با جنسيت، سطح تحصيلات و سابقه كار مختلف، تفاوت معنيدار مشاهده گرديد و نيز بين دلبستگي شغلي دبيران
تربيت بدني در سنين مختلف تفاوت معني دار بود.


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج