گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

از جمله عواملي كه در بقاء و پيشرفت سازمانها مهم است و مورد توجه بسياري از سازمانها و مديران قرار گرفته، نيروي انساني
است و مدل هاي مديريتي جديد به دنبال افزايش كيفيت و اثربخشي نيروي انساني بوده به نحوي كه نيروي انساني را مهمترين و
اصلي ترين عامل پيشرفت و توسعه جوامع و سازمانها قلمداد نموده .اند
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين اجراي مديريت كيفيت جامع و تعهدسازماني كاركنان ادارت تربيت بدني شهرداري
تهران مي باشد.

از جمله عواملي كه در بقاء و پيشرفت سازمانها مهم است و مورد توجه بسياري از سازمانها و مديران قرار گرفته، نيروي انساني
است و مدل هاي مديريتي جديد به دنبال افزايش كيفيت و اثربخشي نيروي انساني بوده به نحوي كه نيروي انساني را مهمترين و
اصلي ترين عامل پيشرفت و توسعه جوامع و سازمانها قلمداد نموده .اند
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين اجراي مديريت كيفيت جامع و تعهدسازماني كاركنان ادارت تربيت بدني شهرداري
تهران مي باشد.
روششناسي: نمونه آماري شامل ۶۰ نفر از مسؤلين و كارشناسان ادارت تربيت بدني شهرداري تهران درسال ۱۳۹۰ بود. پژوهش
از نوع توصيفي ـ همبستگي است و براي بررسي اهداف از پرسشنامه تعهد سازماني و TQMباپايايي ۷۹% استفاده شد. در اين
پژوهش داده ها با استفاده از آمار توصيفي(ميانگين،انحراف استانداردو ) ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد بين برخي از عناصر مديريت كيفيت جامع كه شامل: استفاده از كار گروهي(%۴۸ =r)،ارزيابي و
بازخورد( %۵۸ =r)،استفاده از نظام اطلاعات(%۴۵ =r ) ،تعيين اهداف كيفي (%۴۶ =r)،مشتري مداري(%۵۴ =r) و استفاده از نظام
پيشنهادات(%۴۳ =r)رابطه مثبت و متوسطي وجود دارد(۵٫/.>P). و ميزان تعهد سازماني كاركنان با ميانگين (۵/۳۳ ± /۰۸ ) ۶۸ در حد
مطلوب و بالايي قرار داشت.


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۲۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج