گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: امروزه كيفيت خدمات به عنوان يكي از مهمترين عوامل موفقيت سازمانهاي خدماتي در محيط رقابتي مورد توجه قرار
گرفته است؛ ازينرو در اين تحقيق به بررسي ارتباط كيفيت خدمات با قصد حضور آتي مشتريان در مدارس فوتبال شهر تهران
پرداخته شده است.
روششناسي: تحقيق حاضر از نوع همبستگي بوده كه به شكل ميداني اجرا شد. جامعه آماري، والدين هنرجويان شركت كننده در
دورههاي آموزشي مدارس فوتبال شهر تهران(تابستان ۱۳۹۰) بود.

هدف: امروزه كيفيت خدمات به عنوان يكي از مهمترين عوامل موفقيت سازمانهاي خدماتي در محيط رقابتي مورد توجه قرار
گرفته است؛ ازينرو در اين تحقيق به بررسي ارتباط كيفيت خدمات با قصد حضور آتي مشتريان در مدارس فوتبال شهر تهران
پرداخته شده است.
روششناسي: تحقيق حاضر از نوع همبستگي بوده كه به شكل ميداني اجرا شد. جامعه آماري، والدين هنرجويان شركت كننده در
دورههاي آموزشي مدارس فوتبال شهر تهران(تابستان ۱۳۹۰) بود. براي تعيين نمونه، از بين ۳۴ مدرسه فوتبال در مناطق ۲۲ گانه
شهر تهران، با استفاده از نمونه گيري طبقهاي ابتدا ۸ منطقه به عنوان نماينده چهار حوزه جغرافيايي شهر تهران به صورت تصادفي
انتخاب(هر حوزه ۲ منطقه)، سپس از هر منطقه يك مدرسه فوتبال به شكل تصادفي برگزيده شد و تعداد ۲۶۰ پرسشنامه توزيع و
جمع آوري گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه خارجي (ليو۲۰۰۸) بود كه جهت تعيين روايي در اختيار گروهي از
كارشناسان امر قرار گرفت. براي بدست آوردن پايايي ابزار اندازهگيري از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد(۹۲%=α). براي تجزيه
و تحليل دادهها از آزمونهاي كلموگروف اسميرنوف، پيرسون و رگرسيون خطي چندگانه استفاده شد.


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۲۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج