گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقايسه ميزان بروز رفتار شهروند سازماني در بين كاركنان دانشكده تربیت بدنی با دانشكده مديريت
دانشگاه تهران مي باشد. روش پژوهش حاضر توصيفي بوده و نمونه پژوهش شامل ۴۵ نفر از كارمندان دو دانشكده در سال تحصيلي
-۸۸ ۸۷ بوده است.
روش شناسي: روش نمونه گيري نيز، تصادفي ساده بوده است. به منظور گردآوري داده هاي پژوهش از ابزار پرسشنامه رفتار
شهروندي سازماني محقق ساخته استفاده شد. ضريب پايايي محاسبه شده با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ ۸۱/. بدست آمداز .
آزمونهاي و و همچنين آزمون تعقيبي توكي جهت تحليل استنباطي داده ها استفاده شد.
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقايسه ميزان بروز رفتار شهروند سازماني در بين كاركنان دانشكده تربیت بدنی با دانشكده مديريت
دانشگاه تهران مي باشد. روش پژوهش حاضر توصيفي بوده و نمونه پژوهش شامل ۴۵ نفر از كارمندان دو دانشكده در سال تحصيلي
-۸۸ ۸۷ بوده است.
روش شناسي: روش نمونه گيري نيز، تصادفي ساده بوده است. به منظور گردآوري داده هاي پژوهش از ابزار پرسشنامه رفتار
شهروندي سازماني محقق ساخته استفاده شد. ضريب پايايي محاسبه شده با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ ۸۱/. بدست آمداز .
آزمونهاي T و F و همچنين آزمون تعقيبي توكي جهت تحليل استنباطي داده ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد) ۱ : ميانگين محاسبه شده در خصوص ميزان رفتار شهروندي سازماني در هر دو دانشكده بالاتر از
حد متوسط بوده و همچنين t محاسبه شده در سطح ۰/۰۵ p بيانگر، عدم وجود تفاوت معنادار در بروز رفتار شهروند سازماني در
بين كاركنان دانشكده تربيت بدني با مديريت بوده است)۲٫ T محاسبه بيانگر عدم وجود تفاوت معنادار در ميزان بروز ابعاد
نوعدوستي، آداب اجتماعي، وجدان كاري، جوانمردي و توسعه خود در بين كاركنان دانشكده ترببدن تي ي و علوم ورزشي با دانشكده
مديريت دانشگاه تهران بود)۳٫ T محاسبه بيانگر وجود تفاوت معنادار در ميزان بروز بعد نزاكت در بين كاركنان بدن تيترب ي و علوم
ورزشي و كاركنان دانشكده مديريت دانشگاه تهران بود) ۴٫ 


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج