گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: هدف از اين تحقیق، پرداختن به موانع ساختاري اثرگذار بر جذب سرمايه گذاري ها ي خارجي در 
صنعت فوتبال ايران است. 
روششناسي: جامعه آماري این تحقيق را كليه مديران عامل و اعضاء هيأت مديره باشگاههاي حاضر در 
ليگ برتر، اعضاء هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال و مديران سابق فوتبال ايران ( ۲۴۰≈N) تشكيل مي دهند. 
هدف: هدف از اين تحقیق، پرداختن به موانع ساختاري اثرگذار بر جذب سرمايه گذاري ها ي خارجي در
صنعت فوتبال ايران است.
روششناسي: جامعه آماري این تحقيق را كليه مديران عامل و اعضاء هيأت مديره باشگاههاي حاضر در
ليگ برتر، اعضاء هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال و مديران سابق فوتبال ايران ( ۲۴۰≈N) تشكيل مي دهند.
۱۴۸ نفر براساس جدول انتخاب حجم نمونه مورگان نفر به عنوان نمونه مشخص، و پرسشنامه ها بين آنها
توزيع و جمع آوري گردید.  ابزار اندازه گيري تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته ۶۳ سؤالي مي باشد كه طي
يك مطالعه مقدماتي و به روش دلفي با بهره گيري از مطالعات كتابخانه اي، منابع نظري و مصاحبه با دست
اندركاران تهيه گرديده است. رواييپرسشنامه از سوي ۱۲ نفر متخصص در علم اقتصاد و اقتصاد ورزشي
مورد تأئيد قرار گرفته و آلفاي كرونباخ، پايائي پرسشنامه را ۰۸۸۵/ نشان داده است. تجزهي و تحللي آماري
يافتهها با استفاده از آمار توصيفي و استنباط( ي كولموگروفاسيمرنوف، آزمون پيرسون و تحليلعامليبا )
بهرهگيري از نرمافزار SPSS15 صورت پذیرفته است.
:ها يافته نتايج تحقيق نشان يب داد ن علامو ساختاري (شامل اقتصادي، حقوقي-قانوني، مديريتي-منابع
انساني، اطلاع رساني-بازاريابي، تشويقي-حمايتي و فرهنگي-اجتماعي) و جذب سرماهي گذاريهای 
خارجي در صنعت  فوتبال  رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج