گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هـدف از ايـن پـژوهش بررسـي نقـش اصـول خصوصـي سـازي درتوسـعه ورزش اسـتان آذربايجـان شـرقي ازديـدگاه مـديران ادارات تربيـت
بـدني ومـد يران باشـگاههاي ورزشــي بـود .ايـن پـژوهش از نــوع توصـيفي بـوده كـه بــه صـورت پيمايشـي انجـام شــده اسـت . جامعـه تحــت
بررســي ايــن تحقيــق، كليــه مــديران اداره كــل و ادارات تربيــت بــدني اســتان (۲۷ نفــر) و مــديران باشــگاههــاي ورزشــي رســمي و فعــال در
اســتان آذربايجــانشــرقي(۸۵ نفــر) بودنــد. 
هـدف از ايـن پـژوهش بررسـي نقـش اصـول خصوصـي سـازي درتوسـعه ورزش اسـتان آذربايجـان شـرقي ازديـدگاه مـديران ادارات تربيـت
بـدني ومـد يران باشـگاههاي ورزشــي بـود .ايـن پـژوهش از نــوع توصـيفي بـوده كـه بــه صـورت پيمايشـي انجـام شــده اسـت . جامعـه تحــت
بررســي ايــن تحقيــق، كليــه مــديران اداره كــل و ادارات تربيــت بــدني اســتان (۲۷ نفــر) و مــديران باشــگاههــاي ورزشــي رســمي و فعــال در
اســتان آذربايجــانشــرقي(۸۵ نفــر) بودنــد. ابــزار تحقيــق، پرسشــنامه اســتاندارد اصــول خصوصــيســازي ورزش بــوده، كــه پايــايي آن در يــك
مطالعــه مقــدماتي بــا روش تعيــين آلفــاي كرونبــاخ (۸۷۶٫۰=α)مــورد ارزيــابي قرارگرفتــه اســت. بــه منظــور تجزيــه وتحليــل داده هــا از
تكنيكهاي آمار توصيفي و اسـتنباطي بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS و از آزمـون تـي مسـتقل اسـتفاده شـد . بررسـي نگـرش هـا در مـورد
هر يك از خـرده مقيـاس هـاي اصـول خصوصـي سـازي در ورزش اسـتان نشـان داد كـه : ۶۳ درصـد از مـديران ادارات تربيـت بـدني و /۱ ۶۷
درصد از مديران باشـگاه هـاي ورزشـي اسـتان آذربايجـان شـرقي، موافـق يـا كـاملا موافـق بـا ضـرورت و امكـان خصوصـي سـازي در ورزش ،
/۷ ۶۶ درصد از مديران ادارات تربيت بـدني و /۲ ۶۸ درصـد از مـديران باشـگاه هـاي ورزشـي، موافـق يـا كـاملا موافـق بـا همـاهنگي توسـعه و
تحــول ورزش بــا اصــول خصوصــيســازي، /۹ ۵۱ درصــد از مــديران ادارات تربيــت بــدني و /۳ ۵۵ درصــد از مــديران باشــگاههــاي ورزشــي،
موافق يا كـاملا موافـق بـا تـاثير خصوصـي سـازي بـر اصـلاح سـاختار ورزش، /۴ ۷۰ درصـد از مـديران ادارات تربيـت بـدني و /۹ ۸۵ درصـد از
مديران باشگاههاي ورزشي، موافـق يـا كـاملا موافـق بـا اصـلاح قـوانين و مقـررات در جهـت خصوصـي سـازي ورزش هسـتند . نتـايج حاصـل
از آزمون استنباطي پژوهش نشان داد كه:خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج