گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

مقدمه: هدف تحقيق حاضر به شناسايي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد هاي تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي جهرم بود.
روش شناسي: جهت گرد آوري داده ها، از اسناد و مدارك و مطالعه ادبيات پيشينه و نيز پرسشنامه نظر سنجش Scan PEST و تحليل SWOT
استفاده گرديد. جامعه آماري شامل ۴۷ نفر از نخبگان ورزشي، مديران و كارشناسان تربيت بدني بود كه همه آنها به عنوان نمونه آماري مورد
استفاده قرار گرفتند. با استفاده از روش دلفي و برگزاري جلسات تجزيه و تحليل راهبردي، ۶ قوت، ۶ ضعف، ۶ فرصت و ۶ تهديد تاييد شد. در
نهايت از ماتريس QSPM جهت اولويت سنجي استراتزي ها استفاده گرديد.

مقدمه: هدف تحقيق حاضر به شناسايي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد هاي تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي جهرم بود.
روش شناسي: جهت گرد آوري داده ها، از اسناد و مدارك و مطالعه ادبيات پيشينه و نيز پرسشنامه نظر سنجش Scan PEST و تحليل SWOT
استفاده گرديد. جامعه آماري شامل ۴۷ نفر از نخبگان ورزشي، مديران و كارشناسان تربيت بدني بود كه همه آنها به عنوان نمونه آماري مورد
استفاده قرار گرفتند. با استفاده از روش دلفي و برگزاري جلسات تجزيه و تحليل راهبردي، ۶ قوت، ۶ ضعف، ۶ فرصت و ۶ تهديد تاييد شد. در
نهايت از ماتريس QSPM جهت اولويت سنجي استراتزي ها استفاده گرديد.
نتايج و يافته ها: نتايج نشان داد دانشگاه داراي بودجه بالاي تجهيزات و فقدان برنامه استراتژيك بودند. وجود واحدهاي تربيت بدني عمومي از
فرصت ها و عدم رشته هاي مرتبط با ورزش از تهديد هاي اين حوزه بودند. با استفاده از ماتريس IE استراتژي رشد و توسعه توصيه شد. با توجه
ماتريس TOWS از جمله راهبردهاي تعيين شده، تشكيل كميته ورزش دانشگاهي شهرستان و استان و كميته فوق برنامه هاي ورزشي بودند كه
با استفاده QSPM از بيشترين نمرات جذابيت برخوردار بودند.
بحث و نتيجه گيري: به نظر مي رسد تشكيل كميته ورزش دانشگاهي فرصت مغتنمي را براي توسعه ورزش فراهم نمايد. همچنين استراتژي
تشكيل واحد فوق برنامه ورزشي مي تواند گام مهمي را در توسعه ورزش همگاني در دانشگاه بردارد.خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج