گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: هدف از انجام اين تحقيق مطالعه عوامل فرهنگي ، ساختاري و فردي مؤثر بر احراز پست
مد يها يريتي ورزش كشور توسط زنان است.
روش شناسيينا: پژوهش از نوع علّي- مقايسه ( يا پس رويداد) و از نظر هدف كاربردي است.
ديدگاه ۲۳۳ نفر از ۲۸۰ نفر نمونه آماري كه بر اساس جدول حجم نمونه كوهن، مورگان و كرجساي
از كل ۱۰۳۳ نفر كاركنان زن و مرد فوق ديپلم به بالاي، ادارات تربيت بدن ۵ ي استان (تهران،
لرستان، مازندران، خوزستان و خراسان رضوي) با روش نمونه گيري تصادفي مشخص شده بودند،
جمع آوري . شد ابزار اندازه گيري پرسشنامه ۲۹ سؤالي محقق ساخته است. از روش هاي آمار
استنباطنظ ي ير آزمون فريدمن و كروسكال واليس جهت آزمون فرضيه ها استفاده شد.

هدف: هدف از انجام اين تحقيق مطالعه عوامل فرهنگي ، ساختاري و فردي مؤثر بر احراز پست
مد يها يريتي ورزش كشور توسط زنان است.
روش شناسيينا: پژوهش از نوع علّي- مقايسه ( يا پس رويداد) و از نظر هدف كاربردي است.
ديدگاه ۲۳۳ نفر از ۲۸۰ نفر نمونه آماري كه بر اساس جدول حجم نمونه كوهن، مورگان و كرجساي
از كل ۱۰۳۳ نفر كاركنان زن و مرد فوق ديپلم به بالاي، ادارات تربيت بدن ۵ ي استان (تهران،
لرستان، مازندران، خوزستان و خراسان رضوي) با روش نمونه گيري تصادفي مشخص شده بودند،
جمع آوري . شد ابزار اندازه گيري پرسشنامه ۲۹ سؤالي محقق ساخته است. از روش هاي آمار
استنباطنظ ي ير آزمون فريدمن و كروسكال واليس جهت آزمون فرضيه ها استفاده شد.
يافته¬: ها يافته يها پژوهش نشان مي دهد فراهم آوردن محيط مناسب كاري و امكانات برابر با
مردان، تسهيل در ارتقاء شغلي و آموزش ضمن خدمت و افزايش آگاهي ها و اطلاعات تخصصي
مديريتي مؤثرترين عوامل در احراز پست هامد ي يريت ورزش كشور توسط زنان است.
بحث و نتيجهگيري: رشد روزافزون حضور زنان در ورزش نياز به مديريت زنان در اين عرصه را
نمايان تر مي سازدمد. يريت محيها يط ورزشبا يم ي يستي مشاركتي، دوستانه و فرهمند باشد. به
نظر مي رسد اين مهم خود نيازمند طراحي و تدوين اهداف و راهبردهاي مناسب و تلاش در جهت
عملياتي سازينا ي اهداف، فرهنگ سازي و تشويق به مبارزه با نگرش يها منفي سنتي، كمك به
يادگيري مهارت هاس ي ياسي توسط زنان است.خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج