گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: هدف ازپژوهش حاضرشناسايي استرس ورزشكاران تيم ملي ايران دررشتههاي واليبال، بسكتبال، هندبال، فوتبال وفوتسال با استفاده
ازروش تحليلعاملي اكتشافي بود.
روششناسي: روش پژوهش توصيفي و ازنوع پيمايشي است. جامعهآماري پژوهش را ۸۵نفر ازورزشكاران ملي ايران دررشتههاي منتخب
تشكيل مي.داد نمونهآماري برابر باجامعه آماري بود و درمجموع تجارب ۷۱ورزشكار(۸۳ درصد)بررسي شد. ابزار جمعآوري اطلاعات پرسشنامه

هدف: هدف ازپژوهش حاضرشناسايي استرس ورزشكاران تيم ملي ايران دررشتههاي واليبال، بسكتبال، هندبال، فوتبال وفوتسال با استفاده
ازروش تحليلعاملي اكتشافي بود.
روششناسي: روش پژوهش توصيفي و ازنوع پيمايشي است. جامعهآماري پژوهش را ۸۵نفر ازورزشكاران ملي ايران دررشتههاي منتخب
تشكيل مي.داد نمونهآماري برابر باجامعه آماري بود و درمجموع تجارب ۷۱ورزشكار(۸۳ درصد)بررسي شد. ابزار جمعآوري اطلاعات پرسشنامه
محققساختهاي بامقياس پنج ارزش ليكرتي بود كه روايي صوري ومحتوايي راآن ۱۳ نفر از اساتيدصاحبنظر دانشگاهي و ورزشكاران حرفهاي
وپايايي آن باروش آلفاي كرونباخ تاييد شد(پرسشنامه عوامل استرسزاي حين رقابت =۰/۹۲ r، خارج از رقابت =۰/۹۴ r). ازروشهاي آمار توصيفي
براي گزارش ويژگيهاي ورزشكاران وميزان اهميت متغيرها وبراي شناسايي عاملها ازروش تحليلعاملي اكتشافي باچرخش متعامد استفاده…..خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۴ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج