گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

تحقيق حاضر به بررسي فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS پرداخته اسـت كـه در آن كليـه فضـاهاي
ورزشي شهر كه شامل ۱۴۳ مكان ورزشي اعم از خصوصي و دولتي بود مورد بررسي قرار گرفت ، ايـن تحقيـق از نـوع تحقيـق توصـيفي و روش
تحقيق آن ميداني و كتابخانهاي ميباشد. ابزار جمع آوري داده ها با حضور محقق در مكان هاي مورد مطالعه ، با استفاده از دسـتگاه GPS، ثبـت
گرديد. 
تحقيق حاضر به بررسي فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS پرداخته اسـت كـه در آن كليـه فضـاهاي
ورزشي شهر كه شامل ۱۴۳ مكان ورزشي اعم از خصوصي و دولتي بود مورد بررسي قرار گرفت ، ايـن تحقيـق از نـوع تحقيـق توصـيفي و روش
تحقيق آن ميداني و كتابخانهاي ميباشد. ابزار جمع آوري داده ها با حضور محقق در مكان هاي مورد مطالعه ، با استفاده از دسـتگاه GPS، ثبـت
گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه ، -۱ سرانه ورزشي براي شهروندان شهر كرمانشاه بر اساس استانداردهاي تعيين شده نمـي باشـد -۲٫
توزيع مكاني فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با توجه به تراكم جمعيت و استانداردهاي ارائه شده مطابقت ندارد-۳٫ همه مردم شهر كرمانشاه امكان
استفاده از اماكن ورزشي را ندارند-۴٫ بسياري از مناطق شهر پتانسيل تأسيس فضاهاي ورزشي جديد و يا گسترش مكان هاي ورزشـي موجـود را
دارا مي باشند -۵ GIS مي تواند ابزار مناسبي براي تحليل مكان و مكانيابي فضاهاي ورزشي باشد نتايج اين تحقيق مي تواند اطلاعـات جـامع و
كاملي به مديران سازمان تربيت بدني در خصوص اماكن و فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه ارائه دهدخرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج