گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعيين وضعيت عدالت سازماني و ارتباط آن با توانمندسازي كاركنان در ادارات تربيت بدني
استان خراسان رضوي بود.
روش شناسي: اين تحقيق به لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي- همبستگي بود كه به شكل ميداني انجام
. شد جامعه آماري اين تحقيق كاركنان ادارات تربيت بدني استان خراسان رضوي بودند كه تعداد جامعه آماري ۲۳۷ نفر و اندازه نمونه
۱۵۳ نفر بود.
هدف: هدف از پژوهش حاضر تعيين وضعيت عدالت سازماني و ارتباط آن با توانمندسازي كاركنان در ادارات تربيت بدني
استان خراسان رضوي بود.
روش شناسي: اين تحقيق به لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي- همبستگي بود كه به شكل ميداني انجام
. شد جامعه آماري اين تحقيق كاركنان ادارات تربيت بدني استان خراسان رضوي بودند كه تعداد جامعه آماري ۲۳۷ نفر و اندازه نمونه
۱۵۳ نفر بود. براي سنجش ادراك كاركنان از عدالت سازماني از پرسشنامه استاندارد نيهوف و مورمن (۱۹۹۳) با سه مؤلفه (عدالت
توزيعي، عدالت رويهاي و عدالت تعاملي) و براي اندازهگيري توانمندسازي كاركنان از پرسشنامه استاندارد اسپريتزر (۱۹۹۵) به صورت
كلي استفاده شدب. ه منظور تحليل داده ها از آزمون S-K، آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد از حداقل ۱ نمره و حداكثر ۵ نمره ممكن براي ميزان ادراكات كاركنان از وضعيت
عدالت در سازمان، ادارات تربيت بدني استان خراسان رضوي با ميانگين ۳/۱۹ در حد متوسطي بودند. در بين ابعاد عدالت سازماني،
عدالت تعاملي با ميانگين ۳/۳۹ بيشترين مقدار را به خود اختصاص داد و پس از آن عدالت رويهاي و عدالت توزيعي به ترتيب باخرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۲۴ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج