گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف تحقيق حاضر تعيين رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت و عملكرد معلمان تربيتبدني استان فارس بود. اين تحقيق از نوع همبستگي و
از نظر هدف كاربردي بود. جمعآوري دادهها براي عملكرد معلمان با استفاده زا پرسشنامه محققساخته و براي آموزشهاي ضمن خدمت با
استفاده از پرسشنامه ادبي (۱۳۸۳) انجام شد. 

هدف تحقيق حاضر تعيين رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت و عملكرد معلمان تربيتبدني استان فارس بود. اين تحقيق از نوع همبستگي و
از نظر هدف كاربردي بود. جمعآوري دادهها براي عملكرد معلمان با استفاده زا پرسشنامه محققساخته و براي آموزشهاي ضمن خدمت با
استفاده از پرسشنامه ادبي (۱۳۸۳) انجام شد. پايايي پرسشنامهها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب با ۰/۷۶ و ۰/۸۵ تأييد شد. روايي
پرسشنامهها نيز به تأييد متخصصين مديريت ورزشي و آموزشي رسيد. جامعه آماري اين تحقيق را كليه معلمان تربيتبدني استان فارس در
سال ۱۳۹۰ تشكيل ميدادند كه تعداد آنها ۸۹۷ نفر بود. با استفاده از جدول مورگان، تعداد ۲۶۸ نفر از آنان به عنوان نمونه تحقيق و به صورت
تصادفي انتخاب شدند. از اين ميان، ۲۵۴ پرسشنامه قابل استفاد(ه ۹۵%) جمعآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روشهاي آماري مورد
استفاده در اين تحقيق شامل آمار توصيفي و آمار استنباطي ( كالموگروف اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t مستقل) بود. نتايج
نشان داد كه بين آموزشهاي ضمن خدمت و عملكرد معلمان تربيتبدني آموزش و پرورش استان فارس رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
همچنين، بين آموزشهاي ضمن خدمت و خرده مقياسهاي كارآيي، آشنايي با وظايف، همكاري گروهي، به روز بودن و رضايت شغلي رابطه
مثبت و معناداري ديده شد. با اين حال، بين نگرش معلمان نسبت به آموزشهاي ضمن خدمت بر اساس جنسيت اختلاف معنيداري ديده
نشد. از اينرو، بهبود وضعيت آموزش و بهسازي معلمان تربيتبدني ميتواند افزايش عملكرد آنها را به دنبال داشته باشد و بنابراين نيل به
اهداف سازماني را تسهيل كندخرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۲۱ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج