گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: هدف از اين تحقيق، بررسي رابطه جو سازماني و سلامت روان كارشناسان سازمان تربيت بدني در سال ۱۳۸۹ مي
باشد.
روش شناسي: جامعه آماري شامل كليه كارشناسان زن و مرد سازمان تربيت بدني بودند ( ۲۹۸=N كه ،) ۱۶۹ نفر آنها با
روش نمونه گيري تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته ويژگي هاي فردي، پرسشنامه
استاندارد جو سازماني سوسمان و ديپ (۱۹۸۹) و سلامت روان دراگوتيس و همكاران (۱۹۷۶) بودند كه پايايي آنها به وسيله ضريب
آلفاي كرونباخ به ترتيب ۹۱و % ۹۷ب% دست آمد. 


هدف: هدف از اين تحقيق، بررسي رابطه جو سازماني و سلامت روان كارشناسان سازمان تربيت بدني در سال ۱۳۸۹ مي
باشد.
روش شناسي: جامعه آماري شامل كليه كارشناسان زن و مرد سازمان تربيت بدني بودند ( ۲۹۸=N كه ،) ۱۶۹ نفر آنها با
روش نمونه گيري تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته ويژگي هاي فردي، پرسشنامه
استاندارد جو سازماني سوسمان و ديپ (۱۹۸۹) و سلامت روان دراگوتيس و همكاران (۱۹۷۶) بودند كه پايايي آنها به وسيله ضريب
آلفاي كرونباخ به ترتيب ۹۱و % ۹۷ب% دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي (آزمون
كلموگروف اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون، ضريب رتبه اي اسپيرمن، رگرسيون چندگانه و تحليل واريانس چند متغيره استفاده
شد.

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج