گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 66 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

اين مطالعه براي بررسي رابطه هوش هيجاني با مولفه هاي فرسودگي تحصيلي(خستگي تحصيلي، بي علاقگي تحصيلي و ناكارآمدي
تحصيلي) دانشجويان كارشناسي تربيت بدني دانشگاه تبريز و در ضمن تعيين مولفه هايي از هوش هيجاني كه مي توانند پيش بيني
كننده فرسودگي تحصيلي باشند، انجام شد. روش تحقيق همبستگي است. جامعه آماري پژوهش دانشجويان تربيت بدني مقطع
كارشناسي دانشگاه تبريز بودند. جامعه آماري ۳۶۰ نفر بودند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي استاندارد هوش هيجاني
-بار آن و تحليل رفتگي مسلش پس از تاييد روايي توسط كارشناسان حيطه مربوطه استفاده گرديد. 
اين مطالعه براي بررسي رابطه هوش هيجاني با مولفه هاي فرسودگي تحصيلي(خستگي تحصيلي، بي علاقگي تحصيلي و ناكارآمدي
تحصيلي) دانشجويان كارشناسي تربيت بدني دانشگاه تبريز و در ضمن تعيين مولفه هايي از هوش هيجاني كه مي توانند پيش بيني
كننده فرسودگي تحصيلي باشند، انجام شد. روش تحقيق همبستگي است. جامعه آماري پژوهش دانشجويان تربيت بدني مقطع
كارشناسي دانشگاه تبريز بودند. جامعه آماري ۳۶۰ نفر بودند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي استاندارد هوش هيجاني
-بار آن و تحليل رفتگي مسلش پس از تاييد روايي توسط كارشناسان حيطه مربوطه استفاده گرديد. نمونه ها به روش تصادفي طبقه
(اي با توجه به جنسيت و سال ورود) انتخاب شدنداز . ۲۴۰ پرسشنامه پخش شده ۲۲۷ پرسشنامه جمع آوري گرديد و پس از حذف
پرسشنامه هاي ناقص ۱۹۰ پرسشنامه توسط نرم افزار ۱۶ SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از همبستگي پيرسون براي
سنجش رابطه و از رگرسيون براي تعيين فاكتورهاي پيش بيني كننده استفاده شد. نتايج نشان دهنده رابطه منفي و معنادار بين هوش
هيجاني و مولفه هاي فرسودگي تحصيلي است (۰۶۳۶/ =r). سطح معناداري در اين رابطه ۰/۰۱ >P بود. همچنين از بين مولفه هاي
هوش هيجاني خودشكوفايي، روابط بين فردي، مساله گشايي، تحمل استرس، كنترل تكانه و خوش بيني، بيشترين نقش را در پيش
بيني فرسودگي تحصيلي دارند. توجه به جنبه ها و فاكتورهاي هوش هيجاني مي تواند به كاهش فرسودگي تحصيلي دانشجويان
كارشناسي تربيت بدني كمك كند.خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج