گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: هدف از انجام اين تحقيق بررسي ميزان استفاده سازمانهاي ورزشي از مؤلفههاي فناوري اطلاعات و همچنين بررسي رابطه
فناوري اطلاعات و اثربخشي سازماني كاركنان اين سازمانها ميباشد.
روش شناسي: اين تحقيق از نظر روش اجرا پيمايشي و به لحاظ هدف كاربردي ميباشد. جامعه آماري اين تحقيق را فدراسيون
هاي ورزشي موجود در كشور تشكيل ميدادند كه تعداد ۱۲ فدراسيون به عنوان نمونه انتخاب شدند. در اين تحقيق از پرسشنامه
فناوري اطلاعات فتحي(۱۳۸۹) و پرسشنامه اثربخشي حميدي(۱۳۸۲) استفاده شد. 

هدف: هدف از انجام اين تحقيق بررسي ميزان استفاده سازمانهاي ورزشي از مؤلفههاي فناوري اطلاعات و همچنين بررسي رابطه
فناوري اطلاعات و اثربخشي سازماني كاركنان اين سازمانها ميباشد.
روش شناسي: اين تحقيق از نظر روش اجرا پيمايشي و به لحاظ هدف كاربردي ميباشد. جامعه آماري اين تحقيق را فدراسيون
هاي ورزشي موجود در كشور تشكيل ميدادند كه تعداد ۱۲ فدراسيون به عنوان نمونه انتخاب شدند. در اين تحقيق از پرسشنامه
فناوري اطلاعات فتحي(۱۳۸۹) و پرسشنامه اثربخشي حميدي(۱۳۸۲) استفاده شد. روايي اين پرسشنامهها توسط اساتيد مديريت
ورزشي مورد تأييد و پايايي آنها از طريق نمونه اوليه و محاسبه آلفاي كرونباخ به ترتيب و ۰/۸۵ ۰/۸۸ به دست آمد. در اين تحقيق از
آمار توصيفي (ميانگين، جدول و نمودار) براي توصيف وضعيت متغيرهاي تحقيق و همچنين در بخش آمار استنباطي براي تعيين
رابطه فناوري اطلاعات و اثربخشي سازماني كاركنان فدراسيونهاي ورزشي از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافتهها: يافتههاي تحقيق نشان ميدهد ميان فناوري اطلاعات و ابعاد اثربخشي سازماني رابطه آماري معناداري وجود دارد.
نتيجهگيري: با توجه به ميانگين نسبتاً پايين استفاده از فناوري اطلاعات و نيز رابطه مثبت فناوري اطلاعات با اثربخشي سازماني،
تمركز بيش از پيش بر مسئله استفاده از فناوريهاي روز دنيا در سازمانهاي ورزشي امري اجتناب ناپذير به نظر ميرسدخرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۱ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج