گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: بررسي و تبيين رويدادها و حوادث خشونت بار مربوط به پرخاشگري در فوتبال از جمله مسائل مهمي است كه در دو 
دهه اخير مورد توجه انديشمندان اجتماعي و متخصصين ورزشي قرار گرفتهاست. هدف تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر 
بروز پرخاشگري در بين تماشاچيان تيمهاي فوتبال خوزستاني حاضر در ليگ برتر بود. 

هدف: بررسي و تبيين رويدادها و حوادث خشونت بار مربوط به پرخاشگري در فوتبال از جمله مسائل مهمي است كه در دو 
دهه اخير مورد توجه انديشمندان اجتماعي و متخصصين ورزشي قرار گرفتهاست. هدف تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر 
بروز پرخاشگري در بين تماشاچيان تيمهاي فوتبال خوزستاني حاضر در ليگ برتر بود. 
روششناسي: جامعه آماري ۶۵۰۰ نفر از تماشاچيان تيمهاي فولاد خوزستان و استقلال اهواز بودند. حجم نمونه از طريق جدول 
كرجسي و مورگان ۳۵۴ نفر برآورد شد كه به روش نمونهگيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه محقق
ساخته شامل ۳۰ سوال بود. روايي پرسشنامه توسط ۱۵ تن از متخصصين تربيت بدني بررسي شد و پايايي آن از طريق آلفاي 
كرونباخ ۰/۸۷ محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي و آمار استنباطي (رتبه بندي فريدمن ا) ستفاده شد.
يافتهها: يافتههاي تحقيق نشان داد به ترتيب تاخير در شروع بازي، برگزاري بازي در هواي گرم، استفاده زياد داور از كارت، بد 
اخلاقي داورنسبت به بازيكنان، برگزاري بازي در روزهاي غير تعطيل، بيشترين و اشتباهات داوري، كمبود امكانات بهداشتي، 
پاكيزه نبودن استاديوم، نبودن بوفه در استاديوم، ، نبود نظم در استاديوم كمترين دليل براي پرخاشگري است


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۹ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج