گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: هدف ازاين پژوهش شناسايي عوامل اقتصادي-سياسي جذب كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت ورزش
كشورمي باشد.
روش شناسي: اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفيتحليلي مي باشد . جامعه آماري اين پژوهش شامل اعضاي هيأت رئيسه
۱۲ فدراسيون ورزشي و ۳ شركت سرمايه گذاردر صنعت ورزش كشو (ر ۱۲۷=N)مي باشند. كه بر اساس جدول حجم نمونه
كوهن ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته اي كه طي يك مطالعه مقدماتي وبا استفاده از رو
ش دلفي تهيه گرديد
هدف: هدف ازاين پژوهش شناسايي عوامل اقتصادي-سياسي جذب كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت ورزش
كشورمي باشد.
روش شناسي: اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفيتحليلي مي باشد . جامعه آماري اين پژوهش شامل اعضاي هيأت رئيسه
۱۲ فدراسيون ورزشي و ۳ شركت سرمايه گذاردر صنعت ورزش كشو (ر ۱۲۷=N)مي باشند. كه بر اساس جدول حجم نمونه
كوهن ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته اي كه طي يك مطالعه مقدماتي وبا استفاده از رو
ش دلفي تهيه گرديد، بين اآنه توزيع و جمع آوري شد .روايي پرسشنامه از سوي ۱۰ نفر متخصص درعلم اقتصاد واقتصادورزشي
مورد تأئيد قرارگرفت و پايائي آن با آزمون آلفاي كرونباخ ۰/۸۸ محاسبه شد. تجزيه و تحليل آماري يافته ها بااستفاده از آمار
توصيفي واستنباطي (شايپرويلك، فريدمن، كروسكال واليس و تحليل عامليباو ) بهره گيري ازنرم افزار spss15 صورت پذيرفت.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد بيشترين عامل اقتصادي تاثيرگذار بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي عامل
خصوصيسازي در صنعت ورزش كشور است. و همچنين نتايج پژوهش نشان بيشترين عامل سياسي تاثير گذار برجذب سرمايه

…….

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج