گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: اين پژوهش به منظور مطالعه ي تجربيات دانشجويان جديدالورود رشته ي تربيـت بـدني درخصـوص آشـنايي بـا
رشته ي تحصيلي خود در سال تحصيلي -۸۹ ۹۰ و ارتباط آن با نگرش آنها، انجام شده است.
روش: با توجه به اهداف و ماهيت پژوهش حاضر، از روش تحقيق كيفي و از نوع پديدارشناختي آن اسـتفاده شـده اسـت .
اعضاي نمونه ي اين مطالعه ۳۷ دانشجو از رشته هاي مختلف بود كه به صورت هدفمند انتخاب شده بودند. 

هدف: اين پژوهش به منظور مطالعه ي تجربيات دانشجويان جديدالورود رشته ي تربيـت بـدني درخصـوص آشـنايي بـا
رشته ي تحصيلي خود در سال تحصيلي -۸۹ ۹۰ و ارتباط آن با نگرش آنها، انجام شده است.
روش: با توجه به اهداف و ماهيت پژوهش حاضر، از روش تحقيق كيفي و از نوع پديدارشناختي آن اسـتفاده شـده اسـت .
اعضاي نمونه ي اين مطالعه ۳۷ دانشجو از رشته هاي مختلف بود كه به صورت هدفمند انتخاب شده بودند. در اين پژوهش محقق
با انجام مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته تلاش كرده است تا ديدگاههاي افراد مورد مصاحبه را نسبت بـه موضـوع مـورد پـژوهش
تجزيه و تحليل نمايد. در اين پژوهش محقق، ضمن انجام مصاحبه، داده هاي حاصله را سازماندهي كرده سپس طبقه بندي نموده و
در مرحله ي نهايي به نتايج كلي حاصله از آن كه ويژگيهاي انسان شناختي و بومي – فرهنگي را در نظر دارد، دسـت يافتـه اسـت .
محقق با تحليل پديدارشناختي ديدگاه مصاحبه شوندگان را در ارتباط با رشته ي تحصيلي خـود مقولـه بنـدي و اسـتخراج نمـوده
است.


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۲ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج