گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 95 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: هدف ازاتجام اين پژوهش مقايسه ادراك ازكيفيت محل اقامت گردشگران ورزشي منطقه غرب وشرق آسيادرايران مي باشد.
روش شناسي:روش اين مطالعه پژوهش توصيفي-پيمايشي يازمينهيابي است.نمونه محقق۹۸نفراز۱۳۵نفرشركت كننده درمسابقات
فوتسال جام باشگاه هاي آسيادراصفهان بودكه به طوركاملا تصادفي انتخاب شده بودند.
هدف: هدف ازاتجام اين پژوهش مقايسه ادراك ازكيفيت محل اقامت گردشگران ورزشي منطقه غرب وشرق آسيادرايران مي باشد.
روش شناسي:روش اين مطالعه پژوهش توصيفي-پيمايشي يازمينهيابي است.نمونه محقق۹۸نفراز۱۳۵نفرشركت كننده درمسابقات
فوتسال جام باشگاه هاي آسيادراصفهان بودكه به طوركاملا تصادفي انتخاب شده بودند.متغيراين پژوهش ادراك از كيفيت محل
اقامت وميزان رضايت مندي درمسابقات بودكه باپرسشنامه جان شانك درمورد ادراك ازخدمات گردشگري اندازه گيري گرديدكه
اطلاعات بدست آمده را بااستفاده ازآمارتوصيفي واستنباطي(آزمون مانويتني)درنرم افزارSpss19موردتجزيه وتحليل قرارگرفت.
يافته ها:بين ادراك ازكيفيت محل اقامت درگردشگران ورزشي منطقه غرب وشرق آسياتفاوت معناداري به لحاظ آماري وجود دارد.
نتايج بدست آمده ازپژوهش نشان ميدهدكه ميزان رضايت درگردشگران غرب آسيا۲برابرگردشگران شرق آسياميباشد.نتايج پژوهش
حاكي ازآن است كه دسترسيها،كيفيت محل اقامت ونزديك بودن آنان به محل برگزاري مسابقات نقش عمدهاي در رضايتمندي
گردشگران ورزشي دارد و براي رونق اقتصادي بايستي هتلها واماكن اقامتي با توجه به سليقههاي متفاوت كشورهاي آسيايي بهويژه
شرق آسياراتجهيزنمود.خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج