گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف از تحقيق حاضر، مقايسة سرسختي ذهني زنان و مـردان ورزشـكار رشـتههـاي تماسـي و
غيرتماسي در سطوح مختلف مهارتي بود. بدين منظور و پس از انجام يك مطالعة مقـدماتي، ۳۰۰
ورزشكار مرد و زن در سه رشتة ورزشي تماسي (ووشو، كيـكبـوكس و تكوانـدو) و سـه رشـتة
غيرتماسي (بدمينتون، تنيس و اسكواش) و در سه سطح مهارتيِ نخبه، غيرنخبه و مبتـدي و بـه
روش هدفمند انتخاب شدند. براي جمعآوري اطلاعات از پرسشنامة سرسختي ذهنـي ورزشـي
گلبي و شيرد (۲۰۰۹ SMTQ) استفاده شد. روايي و پايايي پرسـشنامـه از طريـق يـك مطالعـة
مقدماتي تأييد شد. 
هدف از تحقيق حاضر، مقايسة سرسختي ذهني زنان و مـردان ورزشـكار رشـتههـاي تماسـي و
غيرتماسي در سطوح مختلف مهارتي بود. بدين منظور و پس از انجام يك مطالعة مقـدماتي، ۳۰۰
ورزشكار مرد و زن در سه رشتة ورزشي تماسي (ووشو، كيـكبـوكس و تكوانـدو) و سـه رشـتة
غيرتماسي (بدمينتون، تنيس و اسكواش) و در سه سطح مهارتيِ نخبه، غيرنخبه و مبتـدي و بـه
روش هدفمند انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامة سرسختي ذهنـي ورزشـي
گلبي و شيرد (۲۰۰۹ SMTQ) استفاده شد. روايي و پايايي پرسـشنامـه از طريـق يـك مطالعـة
مقدماتي تأييد شد. دادهها از طريق آزمون تحليل واريانس چندمتغيره (MANOVA) و در سـطح
معنيداري ۰۱۷/۰>p مورد تحليل قرارگرفتند. نتايج تحقيق نشان داد اثرهاي اصلي جنسيت، نوع
رشتة ورزشي و سطوح مختلف مهارت، هر يك به تنهايي آثاري معنـيدار بـر ميـزان سرسـختي
ذهني ورزشكاران دارند بهطوريكه سرسختي ذهني مردان ورزشكار از زنان ورزشكار، رشتههاي
تماسي از غيرتماسي و ورزشكاران نخبه نسبت به ورزشكاران غيرنخبه و مبتدي بهطور معنيداري
بيشتر بود (۰۱۷/۰>p)، اما در اثرهاي تعاملي شامل تعامل جنسيت و نوع رشتة ورزشي، جنسيت و
سطوح مختلف مهارتي، نوع رشتة ورزشي و سطوح مهارتي و در نهايت تعامل جنسيت، نوع رشتة
ورزشي و سطوح مختلف مهارتي، تأثيري معنيدار مشاهده نشد. 

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج