امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف: هدف اصلي اين پژوهش بر رسي رابطه ي بين ميزان كاربرد مؤلفه ي كنترل با مؤلفه ي تصميم گيري الگوي سايبرنتيك در
اداره كل تربيتبدني استان اصفهان بود
روش: اين پژوهش، از نوع كاربردي و به روش همبستگي بود و جامعه ي آماري شامل ۲۲۱ نفر از كاركنان اداره كل تربيت بدني
استان اصفهان در سال تحصيلي ۱۳۹۰ بود از كه اين تعداد، ۱۳۲نفر با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي به و روش
متناسب با حجم انتخاب شدند. 

هدف: هدف اصلي اين پژوهش بر رسي رابطه ي بين ميزان كاربرد مؤلفه ي كنترل با مؤلفه ي تصميم گيري الگوي سايبرنتيك در
اداره كل تربيتبدني استان اصفهان بود
روش: اين پژوهش، از نوع كاربردي و به روش همبستگي بود و جامعه ي آماري شامل ۲۲۱ نفر از كاركنان اداره كل تربيت بدني
استان اصفهان در سال تحصيلي ۱۳۹۰ بود از كه اين تعداد، ۱۳۲نفر با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي به و روش
متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه ي الگوي سايبرنتيك ۱۹سؤال بسته پاسخ بر اساس مقياس
درجه بندي ليكرت با ضريب پايايي و ۰/۸۸ پرسشنامه ي بود. تجزيه و تحليل داده ها بر اساس آمار استنباطي ( آزمون هتلينگ و
ضريب همبستگي پيرسون) انجام و شد وضعيت توزيع آزمودني با ها استفاده از آزمون كلموگروف اسميرنوف طبيعي بود و
تجانس واريانس نيز برقرار بود. سطح معناداري داري در اين تحقيق ۰/۰۵ ≥ p در نظر گرفته . شدخرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۲۳ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج