گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هدف از اين تحقيق توصيف عدالت سازماني از ديدگاه كاركنان فدراسـيونهاي ورزشـي جمهـوري اسـلامي ايـران اسـت .
عدالت و اجراي آن يكي از نيازهاي اساسي انسان است كه همواره در طول تاريخ بستري مناسـب جهـت توسـعه جوامـ ع انسـاني
فراهم كرده استدر. عدالت سازماني به شيوهاي برخورد با كاركنان توجه مي شود به نحوي كه احساس بي عدالتي نكنند. جامعه
آماري اين تحقيق كاركنان فدراسيونهاي ورزشي بوده كه تعداد ۲۵۰ به نفر عنوان نمونه آماري و به شـيوه در دسـترس در تحقيـق
شركت داده شدندناي در. تحقيق از پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي و پرسشنامه ۱۷ سوالي رگـو و كانهـا اسـتفاده گرديـد .

هدف از اين تحقيق توصيف عدالت سازماني از ديدگاه كاركنان فدراسـيونهاي ورزشـي جمهـوري اسـلامي ايـران اسـت .
عدالت و اجراي آن يكي از نيازهاي اساسي انسان است كه همواره در طول تاريخ بستري مناسـب جهـت توسـعه جوامـ ع انسـاني
فراهم كرده استدر. عدالت سازماني به شيوهاي برخورد با كاركنان توجه مي شود به نحوي كه احساس بي عدالتي نكنند. جامعه
آماري اين تحقيق كاركنان فدراسيونهاي ورزشي بوده كه تعداد ۲۵۰ به نفر عنوان نمونه آماري و به شـيوه در دسـترس در تحقيـق
شركت داده شدندناي در. تحقيق از پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي و پرسشنامه ۱۷ سوالي رگـو و كانهـا اسـتفاده گرديـد .
اعتبار پرسشنامه توسط تعدادي از متخصصين مديريت ورزشي مورد تأييـد قـرار گرفـت و پايـايي بـا آن ضـريب آلفـا كرونبـاخ
( ۰/۹۰ ) بدست آمد. براي تجزيه و تحليل داده از ها آزمون هاي ك الموگروف اسميرونوف براي تعيين توزيـع طبيعـي داده هـا،
ضريب همبستگي پيرسون براي تعيين روابط و به نيز منظور بدست آوردن تفاوت معني دار بين عدالت سازماني و خـرده مقيـاس
هاي آن براساس ويژگي جمعيت شناختي از آزمون t تك نمونه و اي t مستقل در سطح معنيداري ( ۰/۰۵ ≥ P) استفاده گرديد.


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۲۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج