گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,500 تومان

این پایان نامه در ۱۱۰ صفحه می باشد.

که شامل ۵ فصل مختلف است.

در زیر قسمتی از فهرست قرار گرفته است.

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

بخش اول: استرس شغلي

شغل چيست ……………………………

حرفه ……………………………….

وظيفه ………………………………

گروه شغلي …………………………..

تقسيم بندي مشاغل بر حسب فشار رواني …….

تاريخچه‌ي روان شناسي كار در ايران ………چكيده:

در پژوهش حاضر به بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان اداري و كارگران كارخانة ايران خودرو ديزل پرداخته شده است.

بدين منظور تعداد ۶۰ نفر از شاغلين ( ۳۰ نفر كارمند اداري و ۳۰ نفر كارگر) با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامة فرسودگي شغلي با ۲۲ ماده و پرسشنامه استرس با ۱۰ ماده در مورد آنها اجرا شد. داده‌هاي حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون معني داري تفاوت ميانگين‌هاي مستقل و آزمون معناداري ضريب همبستگي‌ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.خرید و دانلود

با قیمت 2,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج