گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

این پایان نامه داراری ۵ فصل می باشد که شامل:

۱٫طرح تحقیق
۲٫ادبیات تحقیق
۳٫روش تحقیق
۴٫تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۵٫بحث و تفسیر داده های تحقیق

کل پایان نامه در ۱۱۸ صفحه میباشد.
سر فصل های ۳ فصل اول در قسمت توضیحات امده است.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح تحقيق

۱-۱ مقدمه …………………………. ۲

۲-۱ اهميت و ضرورت تحقيق……………… ۵

۳-۱ بيان مسأله……………………… ۶

۴-۱ اهداف تحقيق ……………………. ۸

فصل دوم: ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ………………………… ۱۱

۲-۲ پيشينه تحقيق ………………….. ۱۱

بخش اول: مباحث نظري ……………….. ۳۹

قسمت اول: تاريخچه ماهيت و ضرورت فشارهاي عصبي و رواني   39

الف: تاريخچه مطالعات مربوط به فشارهاي عصبي و رواني     39

ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن …….. ۴۱

ج: ماهيت فشارهاي عصبي  – رواني ……… ۴۳

د: ضرورت مطالعه فشارهاي عصبي و رواني ۴۵

قسمت دوم: عوامل ايجاد كننده فشارهاي عصبي و رواني   46

الف: عدم اطمينان و فقدان كنترل ……… ۴۹

ب: سنگيني و سبك كار ……………….. ۵۰

ج: عدم امنيت شغلي …………………. ۵۰

د: ارزيابي عملكرد …………………. ۵۱

قسمت سوم: پيامدهاي فشارهاي عصبي و رواني ۵۷

الف: علائم فيزيولوژيكي جسماني ……….. ۵۷

ب: علائم رواني …………………….. ۵۷

ج: علائم رفتاري ……………………. ۵۷

– پيامدهاي سازماني فشارهاي عصبي و رواني ۵۸

قسمت چهارم: مديريت فشارهاي عصبي و رواني ۵۹

الف: مديريت بر استرس در سطح فردي ……. ۵۹

ب: مديريت بر استرس در سطح سازماني …… ۶۰

قسمت پنجم: رضايت شغلي ……………… ۶۴

الف: تعريف رضايت شغلي ……………… ۶۴

ب: روش هاي اندازه گيري و رضايت شغلي …. ۶۵

ج: نظريه هاي رضايت شغلي ……………. ۶۶

د: عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي …….. ۶۷

هـ : پيامدهاي رضايت شغلي …………… ۶۸

بخش دوم: تاريخچه، اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني (ره) …………………………………… ۷۰

۱- تاريخچه: ………………………. ۷۰

۲- اركان كميته امداد امام خميني (ره) ۷۲

۳- اهداف وظايف ……………………. ۷۳

۴- فعاليت هاي عمده ………………… ۷۵

۱-۱ مقدمه …………………………. ۲

۲-۱ اهميت و ضرورت تحقيق……………… ۵

۳-۱ بيان مسأله……………………… ۶

۴-۱ اهداف تحقيق ……………………. ۸

فصل دوم: ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ………………………… ۱۱

۲-۲ پيشينه تحقيق ………………….. ۱۱

بخش اول: مباحث نظري ……………….. ۳۹

قسمت اول: تاريخچه ماهيت و ضرورت فشارهاي عصبي و رواني   39

الف: تاريخچه مطالعات مربوط به فشارهاي عصبي و رواني     39

ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن …….. ۴۱

ج: ماهيت فشارهاي عصبي  – رواني ……… ۴۳

د: ضرورت مطالعه فشارهاي عصبي و رواني۴۵

…..


خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج