گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
Øمقدمه
Øکارکردهای جامعه شناسی
Øجامعه شناسی آموزش و پرورش
Øظهور و رشد جامعه شناسی آموزش و پرورش
Øدلایل افزایش محبوبیت و رشد جامعه شناسی آموزش و پرورش
Øقلمرو جامعه شناسی آموزش و پرورش
Øنقش های عمده ی جامعه شناسی آموزش و پرورش
Øنتیجه گیری
Øمنابع

در ابتدای قرن بیستم، علاقه زیادی برای توسعه ی شاخه ی جدیدی از جامعه شناسی به نام جامعه شناسی پرورشی به وجود آمد. به این ترتیب پیدایش اصطلاح جامع شناسی پرورشی به اوایل قرن گذشته بر می گردد.

وارد از بنیانگذاران جامعه شناسی آمریکا و اولین رئیس انجمن جامعه شناسی این کشور معتقد بود که آموزش و پرورش منبع اصلی ترقی آدمی و عامل عمده ی تغییر در اوست و می تواند تعهد اخلاقی و رشد شناختی برای نیل به جامعه ی بهتر را سبب شود.

بدین ترتیب تمرکز اصلی جامعه شناسی پرورشی بر موضوعات کاربردی و ارئه ی سیاست ها و توصیه های عملی بوده است.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج