گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 35,000 تومان

  پژوهش حاضر که در مورد «امکان استفاده از انرژی خورشیدی در شهرستان اهواز» می باشد، در پنج فصل تهیه گردیده که.فصل اول «کلیات تحقیق » شامل بیان مسئله ، اهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیات ، پیشینه ی تحقیق می باشد و در فصل دوم بطورکلی ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ، ساختمان خورشید ، انرژی خورشیدی و اصطلاحات تخصصی محاسبات خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است در فصل سوم مواد و اطلاعات اولیه ی مورد نیاز ، روش ها ، فرمول ها و مدل ها ی فیزیکی و نحوه ِی محاسبه ی انرژی خورشیدی به طور مفصل شرح داده شده است . فصل چهارم به تجزیه و تحلیل محاسبات و نتایج به دست آمده در فصل سوم و بررسی فرضیات تحقیق اختصاص دارد و در نهایت فصل پنجم شامل نتیجه گیری نهایی و ارائه ی راه کارهای مناسب جهت استفاده بهینه از انرژی خورشیدی می باشد . مطالب این پژوهش از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای با همکاری اشخاص و سازمان ها و ادارات و موسسات آموزش عالی و با کمک استاتید محترم تهیه گردیده است .


چكيده

       نياز به انرژي از ديرباز وجود داشته و بشر همواره به دنبال منابع جديد انرژي بوده است . در سالهاي اخير با تشديد انواع آلودگي هاي زيست محيطي و مسئله ي گرمايش جهاني ، دانشمندان به فكر استفاده از انرژي هاي سالم براي جايگزيني با سوختهاي فسيلي افتاده اند . يكي از انرژي هاي جديد كه پاكيزه و پايان ناپذير مي باشد انرژي خورشيدي است.

       مهار و استفاده از چنين منبع عظيم انرژي و طراحي بهينه ی سيستم هاي خورشيدي مستلزم شناخت و آگاهي از كميت و ماهيت انرژی خورشیدی و عوامل و عناصر مؤثر در آن دارد، لذا در اين پژوهش ابتدا توضيحاتي در مورد منطقه ي مورد مطالعه ، ساختمان خورشيد و ماهيت انرژي خورشيدي آمده ، سپس با استفاده از چند مدل مناسب با شرایط اقليمی اهواز به محاسبه و تخمين انرژي خورشيدي با توجه به عوامل و عناصر اقلیمی( عرض جغرافيايي ، زاويه خورشيد ، ارتفاع از سطح دريا ، ساعات آفتابی ، رطوبت نسبی میزان بارندگی ، میزان ابر و . . . ) اقدام شده است.

       مقادير به دست آمده نشان مي دهد كه حداقل متوسط ماهانه انرژي تابشي كل روزانه به ميزان     «۹۳/۹» مگاژول در هر مترمربع در ماه ميلادي «دسامبر» و حداكثر آن به ميزان «۳۳/۳۰» مگاژول در هر متر مربع در ماه ميلادي «ژوئن» و متوسط آن به ميزان «۵۶/۱۹» مگاژول در هر متر مربع دريافت مي شود.

        همچنین مقدار ضريب صافي آسمان براي تمام روزهاي سال محاسبه شد كه نشان مي دهد به طور متوسط «۱۲/۸۷» درصد از روزها، شهرستان اهواز داراي آسماني صاف و فقط «۸۸/۱۲» درصد از روزها آسمان اين شهر ابري یا نیمه ابری است . همچنین میزان شفافیت هوا در طول سال به طور متوسط «۷۶/۰» است.        پس از بررسي ها، با توجه به مقادير «انرژي دريافتي، ضریب ابر، ضريب صافي آسمان و شفافیت هوا» كه نتايج آن در جداول و نمودارهايي خلاصه شده است، مشخص شد كه در شهرستان اهواز «امكان استفاده از انرژي خورشيدي در همه زمينه ها ، از جمله توليد انرژي الكتريكي» وجود دارد. در نهايت بهترين مدل براي محاسبه ي انرژي خورشيدي در منطقه ي مورد مطالعه و نقاط هم اقليم آن، مدل               «گلدبرگ و کلاین » و سپس مدل «صباغ ودیگران» تشخيص داده شد

          فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱

پیش گفتار……………………………………………………………………………………………………………………………………

۳

 

     فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

۵

۱-۲) موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….

۶

۱-۳) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..

۶

۱-۴) اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………….

۷

۱-۵) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………

۸

۱-۶) فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………

۹

۱-۷) واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………………………………….

۹

۱-۸) پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..

۹

۱-۸-۱) پیشینه ی تحقیق در جهان…………………………………………………………………………………………………

۹

۱-۸-۲) پیشینه ی تحقیق در ایران………………………………………………………………………………………………….

۱۱

 

                    فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

 

۲-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۶

۲-۲) ویژگی های جغرافیایی استان خوزستان………………………………………………………………………………….

۱۶

۲-۲-۱) موقعیت و وسعت استان خوزستان……………………………………………………………………………………..

۱۶

۲-۲-۲) ناهمورایهای استان خوزستان……………………………………………………………………………………………..

۱۸

۲-۲-۲-۱) سرزمین های پست و هموار………………………………………………………………………………………….

۱۸

۲-۲-۲-۲) بخش کوهستانی………………………………………………………………………………………………………….

۱۹

۲-۲-۳) زمین شناسی استان خوزستان……………………………………………………………………………………………

۱۹

۲-۲-۴) خاکهای استان خوزستان……………………………………………………………………………………………………

۲۱

۲-۲-۵) اقلیم استان خوزستان………………………………………………………………………………………………………..

۲۲

۲-۲-۵-۱) عوامل اصلی محلی مؤثر بر اقلیم استان خوزستان…………………………………………………………….

۲۲

۲-۲-۵-۲) عوامل فرعی محلی موثر بر اقلیم استان خوزستان…………………………………………………………….

۲۴

۲-۲-۵-۳) عناصر اصلی آب و هوای استان خوزستان………………………………………………………………………

۲۶

۲-۲-۶) آب های استان خوزستان…………………………………………………………………………………………………..

۲۸

۲-۲-۶-۱) رودها…………………………………………………………………………………………………………………………

۲۸

۲-۲-۶-۲) آب های زیر زمینی………………………………………………………………………………………………………

۲۸

۲-۲-۶-۳) تالاب ها…………………………………………………………………………………………………………………….

۲۹

۲-۲-۷) پوشش گیاهی استان خوزستان…………………………………………………………………………………………..

۲۹

۲-۲-۷-۱) جنگل ها…………………………………………………………………………………………………………………….

۳۰

۲-۲-۷-۲) مراتع………………………………………………………………………………………………………………………….

۳۰

۲-۲-۷-۳) بیشه زارها…………………………………………………………………………………………………………………..

۳۱

۲-۳) ویژگی های جغرافیایی شهرستان اهواز……………………………………………………………………………………

۳۱

۲-۳-۱) موقعیت و وسعت شهرستان اهواز………………………………………………………………………………………

۳۱

۲-۳-۲) ناهمواری های شهرستان اهواز…………………………………………………………………………………………..

۳۲

۲-۳-۳) زمین شناسی شهرستان اهواز……………………………………………………………………………………………..

۳۲

۲-۳-۴) اقلیم شهرستان اهواز…………………………………………………………………………………………………………

۳۴

۲-۳-۴-۱) وضعیت دمای شهرستان اهواز……………………………………………………………………………………….

۳۵

۲-۳-۴-۲) وضعیت بارش شهرستان اهواز………………………………………………………………………………………

۳۶

۲-۳-۴-۳) بادهای شهرستان اهواز………………………………………………………………………………………………….

۳۷

۲-۳-۵) رودخانه های شهرستان اهواز…………………………………………………………………………………………….

۳۹

۲-۳-۵-۱) رودخانه ی کارون………………………………………………………………………………………………………..

۳۹

۲-۳-۵-۲) رودخانه ی کرخه………………………………………………………………………………………………………..

۳۹

۲-۳-۶) پوشش گیاهی شهرستان اهواز……………………………………………………………………………………………

۴۰

۲-۴) خورشید……………………………………………………………………………………………………………………………..

۴۰

۲-۴-۱) ساختمان و ویژگی های خورشید……………………………………………………………………………………….

۴۰

۲-۴-۱-۱) شید سپهر……………………………………………………………………………………………………………………

۴۱

۲-۴-۱-۲) فام سپهر…………………………………………………………………………………………………………………….

۴۱

۲-۴-۱-۳) رنگین سپهر………………………………………………………………………………………………………………..

۴۲

۲-۴-۱-۴) تاج…………………………………………………………………………………………………………………………….

۴۲

۲-۴-۲) انرژی خورشیدی……………………………………………………………………………………………………………..

۴۲

۲-۴-۳) عوامل موثر در تابش خورشیدی………………………………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۱) مقدار انرژی گسیل شده از خورشید……………………………………………………………………………….

۴۶

۴۶

۲-۴-۳-۲) فاصله خورشید تا زمین………………………………………………………………………………………………..

۴۶

۲-۴-۳-۳) ارتفاع خورشید……………………………………………………………………………………………………………

۴۷

۲-۴-۳-۴) مدت تابش خورشید…………………………………………………………………………………………………….

۴۷

۲-۴-۴) عوامل کاهنده ی میزان انرژی دریافتی زمین از خورشید……………………………………………………….

۴۸

۲-۴-۴-۱) عوامل نجومی……………………………………………………………………………………………………………..

۴۸

۲-۴-۴-۲) عوامل هندسی……………………………………………………………………………………………………………..

۴۸

۲-۴-۴-۳) عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………..

۴۸

۲-۴-۴-۴) عوامل جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………

۴۸

۲-۴-۴-۵) عوامل هواشناسی…………………………………………………………………………………………………………

۴۹

۲-۵) اصطلاحات تخصصی برای محاسبه انرژی خورشیدی………………………………………………………………

۴۹

۲-۵-۱) ثابت خورشیدی………………………………………………………………………………………………………………

۴۹

۲-۵-۲) زاویه ی میل خورشیدی……………………………………………………………………………………………………

۵۰

۲-۵-۳) زوایه ی ساعتی……………………………………………………………………………………………………………….

۵۰

۲-۵-۴) زاویه ی تابش (سمت الرأس) خورشیدی……………………………………………………………………………

۵۱

 

                  فصل سوم : مواد و روش ها

 

۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

۵۳

۳-۲) مواد……………………………………………………………………………………………………………………………………

۵۳

۳-۲-۱) ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اهواز…………………………………………………………………………………….

۵۵

۳-۳) روش ها……………………………………………………………………………………………………………………………..

۵۵

۳-۳-۱) میانگیری داده های خام…………………………………………………………………………………………………….

۵۵

۳-۳-۲) تابش کل خورشیدی بر بالای جوّ………………………………………………………………………………………

۵۶

۳-۳-۳) مدل های محاسبه ی انرژی خورشیدی……………………………………………………………………………….

۵۶

۳-۳-۳-۱) مدل پیج……………………………………………………………………………………………………………………..

۵۶

۳-۳-۳-۲) مدل تجربی ردی…………………………………………………………………………………………………………

۷۰

۳-۳-۳-۳) مدل صباغ ، سایگ و ال سالم………………………………………………………………………………………..

۷۲

۳-۳-۳-۴) مدل رایت ولد…………………………………………………………………………………………………………….

۷۳

۳-۳-۳-۵) مدل گلور و مک کلاخ…………………………………………………………………………………………………

۷۳

۳-۳-۳-۶) مدل گلدبرگ و کلاین………………………………………………………………………………………………….

۷۴

۳-۳-۳-۷) مدل یعقوبی – جعفرپور……………………………………………………………………………………………….

۷۵

۳-۴) روزهای کلاین…………………………………………………………………………………………………………………….

۷۶

۳-۵) ضریب صافی آسمان…………………………………………………………………………………………………………….

۷۶

 

                  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

 

۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

۷۹

۴-۲) نتایج تابش کل روزانه و متوسط ماهانه……………………………………………………………………………………

۷۹

۴-۲-۱) مدل پیج…………………………………………………………………………………………………………………………

۷۹

۴-۲-۲) مدل تجربی ردی……………………………………………………………………………………………………………..

۹۲

۴-۲-۳) مدل صباغ و دیگران…………………………………………………………………………………………………………

۹۲

۴-۲-۴) مدل رایت ولد…………………………………………………………………………………………………………………

۹۲

۴-۲-۵) مدل گلور و مک کلاخ……………………………………………………………………………………………………..

۹۲

۴-۲-۶) مدل گلدبرگ و کلاین………………………………………………………………………………………………………

۹۳

۴-۲-۷) مدل یعقوبی – جعفرپور……………………………………………………………………………………………………

۹۳

۴-۳) تحلیل نتایج مدل ها……………………………………………………………………………………………………………..

۹۳

۴-۴) میزان ساعات آفتابی……………………………………………………………………………………………………………..

۹۶

۴-۵) بررسی نتایج ضریب صافی آسمان………………………………………………………………………………………….

۹۶

۴-۶) بررسی نتایج روزهای کلاین………………………………………………………………………………………………….

۹۷

۴-۷) نتیجه گیری نهایی فرضیه ها………………………………………………………………………………………………….

۹۹

۴-۷-۱) فرضیه ی اول………………………………………………………………………………………………………………….

۱۰۰

۴-۷-۲) فرضیه ی دوم………………………………………………………………………………………………………………….

۱۰۰

 

                  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

 

۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۰۴

۵-۲) میزان تابش کل روزانه………………………………………………………………………………………………………….

۱۰۴

۵-۳) میزان متوسط ماهانه تابش کل روزانه………………………………………………………………………………………

۱۰۵

۵-۴) میزان ضریب صافی آسمان……………………………………………………………………………………………………

۱۰۵

۵-۵) میزان ساعات آفتابی……………………………………………………………………………………………………………..

۱۰۵

۵-۶) مدل مناسب با اقلیم اهواز……………………………………………………………………………………………………..

۱۰۶

۵-۷) نتیجه گیری نهایی فرضیه ها………………………………………………………………………………………………….

۱۰۶

۵-۸) سایر نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۰۷

۵-۹) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….

۱۰۷

۵-۱۰) پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۰۸

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

چکیده ی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………

خرید و دانلود

با قیمت 35,000 تومان
  • انتشار : ۲۷ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج