گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 12,000 تومان

پژوهش حاضر نیز با الهام از نظریات پژوهشگران گذشته تحقیقی كاربردی را ارائه می نماید كه نتیجه عملی این پژوهش می تواند ضمن شناساندن برخی عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مدیران را در صحنه عمل یاری نماید . رضایت شغلی افراد باعث افزایش راندمان کار شده و میزان تولید و یا خدممات را افزایش می دهد و از این گذر سازمان نیز از پویایی و سلامت برخوردار می شود.

مقدمه

شناسایی و ایجاد انگیزه در افراد جامعه و راهنمایی آنها برای آنكه بتوانند مشاغلی را انتخاب نمایند كه توانایی واستعداد انجام آن را دارند می تواند گام بزرگی در راه رسیدن به رضایت شغلی باشد، فردی كه با توجه به علایق و استعدادهایش و با انگیزه، شغلی را انتخاب كند نسبت به كسانی كه بدون آگاهی از شغل و تصادفی شغلی را انتخاب می كنند، رضایت خاطر بیشتری خواهند داشت و البته این رضایت خاطر زمانی بیشتر می شود كه فرد با گذراندن دوره های آموزشی احساس آمادگی بیشتری می كند زیرا كه آمادگی بیشتر سبب موفقیت در كار و نهایتا رضایت بیشتر از شغل می شود.

هر فردی باید سرانجام با توجه به رغبتها و استعدادهای خود و نیاز جامعه شغل مناسبی را برگزیند. در جوامع صنعتی برخلاف جوامع سنتی هیچگاه مشاغل افراد از قبل تعیین شده نیستند بلكه رغبتها،‌تواناییها، استعدادها و نیازهای شغلی جامعه تعیین كننده شغل آینده فرد می باشد. رضایت شغلی معلم نیز یكی از عواملی است كه باید به آن توجه شود. بسیاری از كشورهای جهان سوم در برابر فشار آنی و كیفیت نامطلوب سازمانهای آموزشی. مجبور به كاهش بودجه آموزش و پرورش می شوند تا به خیال خود به سرمایه گذاریهایی برای افزایش فوری تولیدات بپردازند اما غافل از آنند كه كاهش بودجه آموزش و پرورش خود موجب نزول بیشتر كیفیت آموزشی زیربنایی همه حرفه ها و مشاغل می گردد و سرانجام دور باطلی را مداومت می دهد كه وابستگی بیشتر از نتایج آن است.

بهترین بازخورد را آموزش و پرورش با فراهم كردن امكانات باید بتواند از محصول خود برای رفع نیازهای خود و درجهت تامین نیروی انسانی خویش داشته باشد. رضامندی شغلی تاثیر متقابل روی فرد و سازمان دارد، فرد همراه با خواستها و آرزوهایی به سازمان می پیوندد و هماهنگی و همسویی سازمان با این آمالها در فرد ایجاد رضایت شغلی می نماید و این رضامندی شغلی ، خود باعث نوآوری و خلاقیت در كار، افزایش میزان تولید و یا خدمات شده و از این رهیافت سازمان هم از سلامت و پویایی برخوردار می گردد.

فصل یکم


بیان موضوع

فرضیه های تحقیق:

متغیرها :‌

اهمیت و ضرورت تحقیق:‌

اهداف تحقیق:

تعریف اصطلاحات

رضایت شغلی

امكانات آموزشی

همكاری مدیر

پیشرفت تحصیلی

فصل دوم

مقدمه

۲-۱-۱- تعاریف رضایت شغلی

۲-۱-۲- مفهوم رضایت شغلی

۲-۱-۳- ویژگیهای رضایت شغلی

۲-۱-۴- ابعاد رضایت شغلی

۲-۱-۵-۱- نظریه انتظار

۲-۱-۵- نظریات رضایت شغلی

۲-۱-۵-۲- الگوی پورتر لالر [۱]

۲-۱-۵-۳- نظریه برابری[۲]

۲-۱-۵-۴- نظریه اختلاف

۲-۱-۵-۵- تئوری ارزشی لاك [۳]

۲-۱-۵-۶- نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو [۴]

۲-۱-۵-۷- نظریه دو عاملی هرزبرگ[۵]

۲-۱-۵-۸- مطالعات ادوین لاك[۶]

مطالعات وود و لبود:‌

۲-۱-۵-۹- نظریه ویژگیهای ضروری شغل

۲-۱-۵-۱۰- نظریه نقشی:‌

۲-۱-۵-۱۱- تئوری دوعاملی انگیزش و بهداشت

۲-۱-۵-۱۲- نظریه كامروایی نیازی:

۲-۱-۵-۱۳- نظریه گروه مرجع:

۲-۱-۶- مدل های رضامندی شغلی

۲-۱-۷- عوامل موثر بر رضایت شغلی

۲-۱-۷-۱- عوامل سازمانی

۲-۱-۷-۲- عوامل فردی

۲-۱-۷-۳- عوامل محیطی:

۲-۱-۷-۴: ماهیت كار

۲-۱-۸- اندازه گیری رضایت شغلی

۲-۱-۹- شاخصها و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی

۲-۱-۹-۱- جایگزینی نیروی كار

۲-۱-۹-۲- غیبت و جابجایی

۲-۱-۹-۳- تخلف و رفتارهای ضد تولیدی

۲-۱-۹-۴- انگیزه و عملكرد[۷] كاركنان:

۲-۱-۹-۵- فعالیتهای اتحادیه‌گرایی:‌

۲-۱-۹-۶- سلامت جسمانی:‌

۲-۱-۹-۷- سلامت روحی:

۲-۲- بخش دوم: نقش مدیر در رضایت شغلی

پیشینه مدیریت آموزشی

سبكهای مدیریت هرسی و بلانچارد

۱– سبك دستوری یا وظیفه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف

۲-سبك ارشادی یا وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی

۳- سبك مشاركتی یا سبك وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی

۴-سبك تفویضی یا وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف

۲-۳- بخش سوم:‌عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی:

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

هوش[۸] و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

انگیزش[۹] و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی:

خانواده و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی :‌

كاركردهای عمده ارزشیابی:

تحقیقاتی كه در زمینه رضایت شغلی در خارج از كشور صورت گرفته

برخی از تحقیقات كه دراین زمینه درایران صورت گرفته است:‌

فصل سوم

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق و روش نمونه گیری

روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم 

جمع آوری یافته های تحقیق و تحلیل آنها

مقدمه

جدول شماره ۱

رابطه رضایت شغلی با تجهیزات آموزشی

رابطه رضایت معلمین با استفاده از وسایل پیشرفته مثل كامپیوتر

رابطه رضایت معلم با گردشهای علمی

فضای فیزیكی محیط كار در بهتر انجام دادن وظایف

استفاده از مجلات رشد در بهتر انجام دادن وظایف

میزان رضایت از امكانات آموزش و پرورش

استفاده از امكانات كتابخانه ای در بهتر انجام دادن وظایف

تلاش مدیر برای تهیه امكانات آموزشی

فراهم سازی امكان گردشهای علمی توسط مدیر

ارزشیابی مدیر از معلمان طبق اصول و ضوابط

تلاش مدیر برای بالابردن سطح دانش

تشویق مدیر مدرسه در بهتر انجام دادن وظایف معلم

مشاركت معلم در تصمیم گیریهای مدرسه

همكاری مدیر مدرسه در پیشرفت تحصیلی

استفاده از مجلات تخصصی و علمی در پیشرفت تحصیلی

برقراری رابطه دوستانه با دانش‌آموزان در پیشرفت تحصیلی

نقش بالابردن آموزش در خانواده در پیشرفت تحصیلی

حمایتهای مالی و عاطفی مدیر در رشد تحصیلی

امكانات و فضای آموزشی در پیشرفت تحصیلی

واگذاری مسئولیت در تدریس به دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی

فصل پنجم


اثبات فرضیه ها:

نتیجه گیری كلی:‌

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

منابع

ضمائم (پرسشنامه)

[۱] – Porter , Laler

[۲] – Equtiy Theory

[۳] – Lick

[۴] – Moslow

[۵] – Herzberg

[۶] – Edvin Luck

[۷] – Performance

[۸] – Intellegence

[۹] – Motivation

خرید و دانلود

با قیمت 12,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج