گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 191 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 25,000 تومان

پایان نامه پیش رو پژوهشی است در مورد بررسی ویژگی های شخصیتی سلطه گری و سلطه پذیری زنان شاعل در شهرستان شوش  که از بین هشتاد زن که چهل زن شاغل و چهل زن غیر شاغل جامعه آماری این پژوهش را شامل بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید . در این تحقیق فرضیه ها بوسیله آزمون ضریب همبستگی پیرسون  و تی مستقل  استفاده گردید. نتایج حاصله مشخص نمود که بین وضعیت شغلی  یعنی شاغل بودن یا شاغل نبودن زنان  با سلطه گری ارتباط معناداری وجود ندارد  اما بین سن و سلطه گری و همچنین وضعیت متاهل بودن و سلطه گری ارتباط معناداری وجود دارد.
فرمت فایل : ورد     تعداد صفحات :
چکیده

مفهوم سلطه گری و سلطه پذیری از گذشته های دور ذهن روانشناسان و جامعه شناسان را به خود مشغول کرده و همگان در پی یافتن عواملی هستند که می تواند سلطه گری و سلطه پذیری را توجیه کند. از طرفی این سلطه گری و سلطه پذیری از گذشته بیشتر متوجه زنان بوده تا مردان. پژوهش حاضر برای بررسی مقایسه ای سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیرشاغل شهرستان شوش می باشد. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان شوش است که از بین آنها ۸۰ نفر( ۴۰شاغل و ۴۰غیرشاغل) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. فرضیه ها به وسیله ی آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین وضعیت شغلی( شاغل بودن و شاغل نبودن) زنان با سلطه گری ارتباط معناداری وجود ندارد. بین سن و سلطه گری و همچنین وضعیت تأهل و سلطه گری رتباط معنادار وجود دارد.

واژه های کلیدی : سلطه گری – سلطه پذیری – ویژگی شخصیتی  – زنان – شاغل

فصل اول. ۵

مقدمه: ۶

بیان مسئله ی پژوهش: ۸

اهمیت و ضرورت پژوهش: ۱۰

اهداف پژوهش: ۱۱

سؤالات پژوهش: ۱۲

فرضیا ت پژوهش: ۱۲

تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش: ۱۳

فصل دوم. ۱۴

سلطه گري و سلطه پذيري از ديدگاه روان تحليلي.. ۱۷

سلطه گري وسلطه پذيري از ديدگاه فرويد. ۱۸

سلطه گري و سلطه پذيري از ديدگاه هورناي.. ۳۳

سلطه گري و سلطه پذيري ازديدگاه مانس اشپربر. ۴۰

متابعت و فرمانبرداري و نقش آن در سلطه گري و سلطه پذيري.. ۴۴

متابعت : ۴۵

پيش داوري ،‌ قالبهاي فكري.. ۵۵

جنسيت و نقش آن در سلطه پذيري.. ۵۷

زنان و نقش آنان در سلطه گري.. ۵۹

فصل سوم. ۶۷

نوع پژوهش : ۶۸

انتخاب نمونه. ۶۸

الف: جامعه مورد بررسي.. ۶۸

ب: روش نمونه گيري و تعداد نمونه منتخب : ۶۸

ابزار پژوهش : ۶۸

تعریف علمی و شیوه ی نمره گذاری: ۶۹

روش جمع آوري اطلاعات۷۲

چگونگي تعيين پايايي ابزار پژوهش…. ۷۲

۳-۶- روش تجزيه و تحليل داده ها ۷۳

                            فصل چهارم    تجزیه تحلیل داده ها

الف ) يافته هاي توصيفي:

ب ) يافته هاي مربوط به فرضيه‌هاي اصلی و فرعی پژوهش :

فرضيه‌ اصلی پژوهش :

فرضيه‌ فرعی اول پژوهش :

فرضيه‌ فرعی دوم پژوهش :

فرضيه‌ فرعی سوم پژوهش :

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

 مقدمه:

فرضيه‌ اصلی پژوهش :

فرضيه‌ فرعی اول پژوهش :

فرضيه‌ فرعی دوم پژوهش :

فرضيه‌ فرعی سوم پژوهش :

۵-۱ پیشنهادات پژوهشی

۵-۳ محدودیتها

فهرست منابع

منابع لاتین:


خرید و دانلود

با قیمت 25,000 تومان
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج