گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 12,000 تومان

تعداد صفحات :۱۴۵
فرمت فایل :ورد با قابلیت ویرایش متن
دلیل انتخاب این موضوع به عنوان موضوع تحقیق این بود که ما در سطح شهر و به ویژه دانشگاهها می بینیم که جوانان ما بسیار از این موضوع اغفال شده اند و مد ومد گرایی بسیار در بین آنان افزایش یافته است بنابراین عمده ترین علل و عوامل  تاثیر گذار بر سنت پذیری را در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت از جمله خانواده سپس دوستان و جامعه مورد بررسی قرار گرفت

چکیده پژوهش :

در این پژوهش عمده ترین عوامل  موثر بر سنت پذیری از جمله خانواده  که مهمترین آن است و بعد دوستان وجامعه و … مورد بررسی قرارگرفته است . هدف ازاین پژوهش این است که بدانیم چرا سنت پذیری در بعضی خانواده ها  وافراد با شدت زیاد و در برخی از شدت کمی برخوردار است ؟  برای بررسی این مسئله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان جامعه آماری برگزیده وازبین آنان به صورت تصادفی ۱۰۰ نفر راانتخاب کرده و به وسیله پرسشنامه اطلاعاتی را از آنها کسب کردیم .  و اطلاعات به دست آمده در ۲۱ جدول یک بعدی و ۲۰ جدول دو بعدی با استفاده از آزمون  X2( خی دو) ، و ۲۰ نمودار تجزیه و تحلیل شد .  و در نهایت به این نتیجه کلی  رسیدیم  که خانواده مهمترین فاکتور در سنت پذیری است.وهر چه در خانواده ای پدر یا مادر سالاری بیشتر باشد،ورفت و آمد با اقوام گسترش پیدا کند،متعاقبا گرایش به سنت بودن و سنتی فکر کردن در فرد افزایش پیدا می کند.فاکتور دیگر موضوع جامعه و دوستان می باشد و هرچه فرد به سمت اینها گرایش داشته باشد، از سنت دورتر می شود سنت پذیری هر  چقدر در خانواده قوی و محکم باشد ، باز هم فرد تحت تاثیر جامعه و قرار می گیرد .

بنابراین نباید در پذیرش و درونی کردن سنت درجوانان افراط و تفریط کرد، بلکه باید حد اعتدال را رعایت نمود . 

فهرست مطالب

فصل اول

چکیده پژوهش :

۱- مقدمه

۲-  بیان مسئله یا طرح موضوع

۳- اهداف پژوهش

۴- اهمیت موضوع پژوهش

۵- فرضیات پژوهش

۶- تعریف نظری و عملیاتی متغییرها

۷- محدوده مطالعاتی پژوهش

فصل دوم

 

۱-  مقدمه

۲-  تعریف سنت پذیری و اصطلاحات و واژه های مرتبط با سنت پذیری

۳-  انواع سنت پذیری

۴-  عوامل موثر بر سنت پذیری

۵-  آثار و تبعات سنت پذیری

۶-  وضعیت موجود سنت پذیری در ایران و جهان

۷-  نظریه های مرتبط با سنت پذیری

۸-  چارچوب نظری

۹-  جمع بندی و نتیجه گیری

۱۰-   مدل مطالعاتی

۱۱-   منابع

فصل سوم

۱-               –      روش پژوهش

۲-   جامعه آماری

۳-   حجم نمونه و روش نمونه گیری

۴-   ابزار اندازه گیری ( ابزار سازی )

۵-   روش جمع آوری اطلاعات

روش های تجزیه و تحلیل ( آماری ) اطلاعات

فصل چهارم

 

 

۱-  مقدمه

 

۲- جداول توصیفی ( یک بعدی )

 

۳- جداول دو بعدی

 

۴- نمودارها  

 فصل پنحم

۱-  بحث و نتیجه گیری

۲-  تنگناها و محدودیت های پژوهش

۳-  پیشنهادهای پژوهش

۴-  خلاصه پژوهش

۵-  فهرست منابع

پرسشنامه

خرید و دانلود

با قیمت 12,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج