گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

تعداد صفحات :۱۶۹

فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن

نتیجه ای که از این پژوهش بدست آمده نشان می دهد که بين سلامت رواني افرادي كه در الويت اول علاقه به گوش دادن موسيقي راك دارند وآنها كه در الويت اول علاقه به گوش دادن موسيقي پاپ دارند تفاوت معنادار وجود دارد.

چكیده:

سلامت روانی نقش بسزایی در افراد دارد وعوامل بسیاری در بهبود سلامت روانی ویا كاهش آن دخیل هستند یكی از عوامل مهمی كه امروزه بحث در مورد آن بسیار است موسیقی است.

موسیقی انواع بسیاری دارد كه هر شكل ونوع از آن علاقمندان خاص خود را دارد انواع موسیقی مانند پاپ، راك، رپ، كلاسیك و … هر كدام ریتم ومضامین خاص خود را دارد وافراد با توجه به روحیات خود به سمت یك یا چند نوع از انها گرایش پیدا می كنند.

با توجه به نقش مهم موسیقی بر سلامت روانی و همچنین تنوع بسیار اشكال مختلف موسیقی ،پژوهشی را در رابطه با مقایسه سلامت روانی دانشجویان علاقه مند به موسیقی پاپ وعلاقمند به موسیقی راك را انجام دادم تا متوجه شوم كه آیا تفاوت معناداری بین سلامت روانی آنها دیده می شود یا خیر برای تعیین سلامت روانی آنها از پرسشنامه سلامت عمومی( GHQ) استفاده شد وسپس به وسیله آزمون t مستقل میانگین سلامت روانی آنها مورد آزمون قرار گرفت ونتیجه بدست آمده فرضیه پژوهش را رد وتفاوت معناداری را بین آنان نشان نداد این نتیجه با نتایج پژوهشهای دیگر مورد بررسی قرارگرفت ونشان داد كه موسیقی وشكل و نوعی می تواند اثرات مثبتی روی افراد داشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول(مقدمه)

۱-۱       مقدمه………………………………………………………………………………………. ۳

۲-۱       موضوع تحقیق………………………………………………………………………… ۶

۳-۱       متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………. ۶

۴-۱       بیان مسئله………………………………………………………………………………. ۶

۵-۱       فرضیه پژوهش ………………………………………………………………………. ۶

۶-۱ هدف پژوهش…………………………………………………………………………….. ۷

۷-۱ ضرورت واهمیت پژوهش………………………………………………………….. ۸

۸-۱ تعاریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………….. ۱۲

۹-۱ تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم: گستره نظری پژوهش

۱-۲       مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲       دیدگاههای نظری وتاریخچه موضوع مورد پژوهش

– موسیقی چیست؟…………………………………………………………………………….. ۱۶

– مختصری در مورد عناصر موسیقی…………………………………………………. ۱۸

– چرا موسیقی برای سلامتی مفید است؟…………………………………………….. ۲۴

– موسیقی باعث می شود كه ما بهتر احساس كنیم……………………………….. ۲۵

– موسیقی بخش های غیر قابل نفوذ را متأثر می كند……………………………. ۲۵

– موسیقی به عنوان یك عنصر سلامتی ………………………………………………. ۲۷

– هیجانها، علم و موسیقی……………………………………………………………………. ۳۰

– تاریخ موسیقی راك…………………………………………………………………………. ۳۳

– مشخصه های موسیقی پاپ……………………………………………………………… ۴۵

– تاریخچه موسیقی پاپ……………………………………………………………………… ۵۱

– روانشناسی تم های موسیقی……………………………………………………………. ۵۶

– تعریف بهداشت روانی …………………………………………………………………….. ۶۰

– ماهیت وتشخیص بیماری روانی………………………………………………………. ۷۲

– دیدگاهها ونظریه ها در بهداشت روانی……………………………………………… ۷۶

– پیشگیری  وروشهای تحقیق در بهداشت روانی………………………………… ۷۹

– موسیقی واسترس…………………………………………………………………………… ۸۴

– موسیقی وسیستم ایمنی بدن…………………………………………………………….. ۸۶

– موسیقی وآرامش ورهایی………………………………………………………………… ۸۷

– نقش موسیقی در پرورش مهارت های فردی واجتماعی……………………… ۸۹

– تأثیر موسیقی بر مهارت های احساسی واجتماعی ……………………………. ۹۶

– موسیقی وتعبیر وتفسیر افراد از مسائل……………………………………………. ۹۸

-تقویت تعامل اجتماعی……………………………………………………………………….. ۹۹

– تنظیم وضعیت روحی وخلق  و حد توسط موسیقی…………………………… ۱۰۰

– آیا موسیقی می تواند اثرات منفی داشته باشد؟…………………………………. ۱۰۱

-نقش موسیقی در رها كردن انرژی در روزشكاران……………………………… ۱۰۳

– تأثیر سازه های ضربه ای در ابتدای مسابقه ها………………………………… ۱۰۸

-موسیقی، ریتم قلب را تغییر می دهد…………………………………………………… ۱۰۹

۳-۲ ادبیات (یا پیشینه پژوهش)…………………………………………………………. ۱۱۱

بررسی وضعیت روانی هنرجویان موسیقی و مقایسۀ آن با افراد عادی امیر قمرانی ، سمانه سادات جعفر طباطبایی …………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

بررسی تاثیر موسیقی بر شدت درد مرحله اول زایمان در زنان نخست حامله بستری در یکی از زایشگاههای شهر ساری سال ۱۳۷۶ فریده رضائی ابهری، به راهنمایی : منصوریه یادآورنیکروش. ۱۱۳

بررسی تفاوتهای شخصیتی موسیقی دانان و غیرموسیقی دانان شهر تهران در برخی عوامل شخصیتی آزمون ۱۶PF درسال ۱۳۷۳-۷۴ فیض الله افتخاری: به راهنمای: مریم سیف نراقی ۱۱۵

بررسی اثر موسیقی غیرفعال و حرکات خودانگیخته در مهارکردن پرخاشگری کودکان عقب مانده ذهنی – نویسنده: مریم سادات پور محمود……………………………………………………….. ۱۱۷

بررسی تاثیر آموزش موسیقی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی سال تحصیلی۸۳-۱۳۸۲ شهرستان نجف آباد سعید فخاری زاده : به راهنمایی : عزت الله نادری، استادمشاور: محمدرضا بهرنگی    118

بررسی تاثیر موسیقی بر میزان دردها مزمن مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان سانترال شهر تهران (۱۳۷۶) علی یوسفی نژاد، به راهنمایی : روشن نژاد…………………………………………………… ۱۲۰

تاثیرات فیزیولوژیك و روانشناختی موسیقی كلاسیك و موسیقی پاپ بر دانش آموزان دختر دبیرستانی   122

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۱-۳       جامعه آماری…………………………………………………………………………… ۱۴۹

۲-۳       نمونه آماری……………………………………………………………………………. ۱۴۹

۳-۳روش نمونه گیری…………………………………………………………………………. ۱۴۹

۴-۳ ابزار پژوهش………………………………………………………………………………. ۱۵۰

۵-۳ روش اجرا…………………………………………………………………………………… ۱۵۳

۶-۳ روش تحقیق و تحلیل داده ها……………………………………………………….. ۱۵۴

فصل چهارم: داده های آماری

۱-۴       داده های آماری………………………………………………………………………. ۱۵۶

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۱-۵       بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………… ۱۶۱

۲-۵       محدودیت ها……………………………………………………………………………. ۱۶۶

۳-۵   پیشنهادات…………………………………………………………………………………. ۱۶۷

۴-۵ منابع فارسی………………………………………………………………………………… ۱۶۸

۶-۵ ضمایم………………………………………………………………………………………… ۱۶۹

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج