گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

این پایان نامه در ۱۰۰ صفحه می باشد.

که شامل ۵ فصل مختلف است.

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده ۱

فصل اول: كليات ۲

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ مروري بر فصول پايان‌نامه ۵

فصل دوم: پايگاه داده فعال ۶

۲-۱ مديريت داده ۶

۲-۲ مديريت قوانين ۷

۲-۲-۱ تعريف قانون ۷

۲-۲-۱-۱ رويداد ۸

۲-۲-۱-۲ شرط ۱۲

۲-۲-۱-۳ واكنش ۱۳

۲-۲-۲ مدل اجرايي ۱۴

۲-۲-۲-۱ اولويت اجرايي در قوانين ۱۶

۲-۲-۲-۲ معماري پايگاه دادة فعال ۱۷

۲-۲-۲-۳ آشكارساز رويداد ۱۸

۲-۲-۲-۴ ارزيابي شرط ۱۹

۲-۲-۲-۵ زمانبندي ۲۰

۲-۲-۲-۶ اجرا ۲۱

۲-۳ نمونه‌هاي پياده‌سازي شده ۲۱

۲-۳-۱ Starburst 21

۲-۳-۲ Ariel 23

۲-۳-۳ NAOS 24

۲-۴ نتيجه ۲۵

فصل سوم: مفاهيم فازي ۲۶

۳-۱ مجموعه‌هاي فازي ۲۷

۳-۲ عملگرهاي فازي ۲۹

۳-۳ استنتاج فازي ۳۰

۳-۴ ابهام‌زدايي ۳۱

۳-۵ نتيجه ۳۱


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج