گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

شرح:

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: تشخیص بن بست در سیستمهای توزیع شده……………………………………………… ۲

۱-۱- مفاهیم پایه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- انواع مدلهای بن‌بست بر اساس سیستم تبادل پیام……………………………………………………………………… ۳

۱-۳- انواع مدلهای بن‌بست بر اساس نوع درخواست…………………………………………………………………………….. ۳

۱-۴- شرایط وجود بن‌بست……………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵- طبقه‌بندی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست…………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم: مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست…………………………………………………… ۹

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۱- نمونه‌ای از الگوریتم متمرکز جهت تشخیص بن‌بست در سیستمهای توزیع‌شده………………………. ۱۰

۲-۱-۱- الگوریتم هو- رامامورتی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲- نمونه‌ای از الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست سلسله‌مراتبی……………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۱- الگوریتم منساس – مانتر…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲-۲- الگوایتم هو – رامامورثی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۳- نمونه‌هایی از الگوریتم‌های توزیع‌شده……………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۳-۱- الگوریتم تشخیص بن‌بست چندی – مسیرا – هاس………………………………………………………………. ۱۱

۲-۳-۲- الگوریتم محاسبه پخش کردن چندی – مسیرا – هاس………………………………………………………… ۱۲

۲-۳-۳- الگوریتم براچا – توگ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳-۴- الگوریتم منساس و مانتز۲-۳-۵- الگوریتم ابرمارک……………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳-۵- الگوریتم ابرمارک………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۳-۶- الگوریتم بدالض…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

فصل سوم: مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تعقیب یال…………………. ۲۰

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۳-۱- بررسی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست تعقیب یال………………………………………………………………………. ۲۲

۳-۱-۱- الگوریتم میچل و مریت……………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۳-۱-۲- الگوریتم سینها و ناتارجان…………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۳-۱-۳- الگوریتم چودهاری – کوهلر – استنکویچ و توسلی………………………………………………………………… ۲۳

۳-۱-۴- الگوریتم سینقال و شمکالیانی…………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۳-۱-۵- تشخیص بن‌بست توزیع شده و حل آن بر اساس ساعتهای سخت‌افزاری…………………………….. ۲۴

۳-۲- ارائه روشی برای حذف بن‌بست نادرست در الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست…………………………….. ۲۵

الف

 

۳-۳- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

 

فصل چهارم: الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل خطاپذیر………………………. ۲۹

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۴-۱- مروری بر الگوریتم‌های تحمل‌پذیر خطا جهت تشخیص بن‌بست……………………………………………….. ۳۱

۴-۲- معرفی مدل سیستم تشخیص خرابی بر اساس شاخص زمان اتصال…………………………………………. ۳۳

۴-۳- یک الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل‌پذیر خطا……………………………………………………….. ۳۴

۴-۴- اثبات درستی الگوریتم…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۴-۵- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

فصل پنجم: تشخیص و حل بن‌بست در سیستمهای نماینده موبایل………………………………. ۳۹

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۵-۱- معرفی سیستمهای نماینده موبایل(نسل آینده سیستمهای توزیع شده)……………………………………. ۴۱

۵-۲- تشخیص بن‌بست توزیع‌شده در سیستمهای نماینده موبایل……………………………………………………….. ۴۱

۵-۳- معایب الگوریتم اصلی و مشکلات کارایی الگوریتم………………………………………………………………………. ۴۴

۵-۴- الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده مبتنی بر اولویت بهبودیافته………………………………………….. ۴۷

۵-۴-۱- آنالیز کارایی الگوریتم بهبودیافته………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۵-۴-۲- اثبات درستی الگوریتم………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۵-۵- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

ب

 


فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

جدول ۲-۱- مقایسه الگوریتم های بررسی شده تشخیص بن بست…………………………………………………….. ۱۷

جدول ۲-۲- مقایسه کارایی الگوریتم های بررسی شده………………………………………………………………………… ۱۹

جدول ۳-۱- مقایسه مدل های الگوریتم های بررسی شده کلاس تعقیب یال…………………………………….. ۲۷

جدول۳-۲-  بررسی صحت الگوریتم های بررسی شده…………………………………………………………………………. ۲۸

 

 


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج