گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

حسـابداري شهـرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وكلـيه خصوصيـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي داراي ويژگي خاص ميباشد. دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كننده هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـركـز ميگـردد. در صورتي كـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يك واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.

فهرست مطالب

  • فصل اول:

خصوصيات حسابداري شهرداري

روش حسابداري

روش نگهداري حسابها

بودجه

تهيه وتنظيم بودجه

  • فصل دوم:

تعاريف

حسابهاي عمومي (بامانده بدهكار)

حسابهاي عمومي (بامانده بستانكار)

بستانكاران

بانك /صندوق

پيش پرداخت وعلي الحساب

تنخواه گردان

تامين اعتبار

  • فصل سوم:

طبقه بندي عمليات

طبقه بندي هزينه ها

انواع درآمد

وام دريافتي و ساير منايع اعتبار

استقراض ازيك حساب براي استفاده درحساب ديگر

سپرده ها و وجوه اماني

  • فصل چهارم:

دارائيهاي جاري

دارائيهاي ثابت

عمليات مربوط به خريد دارائي ثابت

فروش .زائل كردن .حذف دارائي ثابت

مشاركت يا سرمايه گذاري دربخش خصوصي و عمومي

بدهي هاي جاري

  • فصل پنجم:

عمليات مربوط به بستن حسابها درشهرداري ها

بستن حساب تنخواه گردان پرداخت

بستن حساب تنخواه گردان حسابداري

تعديلات يا اصلاحات

بستن حسابهاي اعتباري (بودجه اي )

بستن حسابهاي موقت

گزارشهاوصورتحسابهاي مالي

صورتحساب مازاد

ترازنامه

صورت پيش بيني وضعيت صندوق و بانك

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۰۶ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج